Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har behandlet Fiskeridirektoratets spørsmål om regulering av torskefisket i den minste kystflåten.

I forrige uke gjorde fiskerimyndighetene det klart at de iverksetter flere tiltak for å hjelpe den minste delen av flåten i havn med årets torskekvoter.

Følgende tiltak er besluttet:

  • Det gis adgang til å overføre mer enn 10 prosent av kvotene til åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter fra 2021 til 2022 dersom de minste gruppene har restkvoter igjen. Dette er betinget av avviklingen av fisket i øvrige fartøygrupper.
  • Fiskeridirektoratet vil umiddelbart gå i dialog med næringen om å opprette lokale forskrifter med havdelingsregime.
  • Fiskeridirektoratet vil med snarlig frist høre forslag om å fjerne unntakene som gir fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske innenfor grunnlinjen.
  • Fiskeridirektoratet følger opp forslag om å øke maksimalkvotetillegget for de minste fartøyene på vanlig måte.
  • Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er svært usikre på i hvilken grad en økning av maksimalkvotetillegget på nåværende tidspunkt vil avhjelpe situasjonen med gjennomføringen av torskefisket.

Leveringsutfordringer

Kystfiskarlaget skriver i sitt høringsinnspill at tilbakemeldingene de i hovedsak får fra sine medlemmer går på leveringsutfordringer.

«Mange fartøy i Troms og Finnmark står per dags dato fortsatt i kø for avtalt leveranse, herunder også fartøy som ikke har startet fisket enda. Samtidig har store deler av flåten begrensninger på fiskeriaktiviteten grunnet kapasitetsutfordringer på mottakene. I lys av denne situasjonsbeskrivelsen vil en økning av maksimalkvotetillegget trolig ikke ha noen umiddelbar effekt for å stimulere til økt fisketakt innad i gruppen, og de som står i kø vil forsinkes ytterligere i fisket», heter det i innspillet fra Kystfiskarlaget.

Kartlegge kapasiteten på land

Laget påpeker at det er viktig at fiskerimyndighetene har tett dialog med kjøpersiden og Råfisklaget når det gjelder kapasitetssituasjonen på landsiden, og at situasjonen må følges fortløpende for å kunne ta stilling til en eventuell refordeling.

«Når tilgjengelig kapasitet på kjøpersiden er kartlagt og eventuelt tilsier at det er mulig, mener arbeidsutvalget at det vil være rom for refordeling innad i gruppene i form av økt maksimalkvotetillegg i åpen gruppe og økt grad av overregulering for lukket gruppe under 11 meter», heter det i innspillet.

12 prosent overregulering

Kystfiskarlaget foreslår at for åpen gruppe må maksimalkvotetillegget økes med 3 tonn. Når det gjelder lukket gruppe ber laget om at overreguleringen, som et minimum, settes til 12 prosent slik den var fastsatt til ved årets begynnelse.

«Det bør på sikt også vurderes om denne kan økes til 20 prosent. Det anbefales ikke maksimalkvoter i lukket gruppe, for å opprettholde forutsigbarheten for helårig drift», mener Kystfiskarlaget.

Usikkerhet om kvotefleks

Når det gjelder den foreslåtte utvidingen av kvotefleksibilitet, påpeker Kystfiskarlaget at det er knyttet usikkerhet til hvilke mulighet det er for å flekse mer enn 10 prosent.

«Arbeidsutvalget står fast på at mer enn 10 prosent av gruppekvoten må kunne overføres til 2022 eller senere, og mener at det snarest må opprettes dialog med Russland hvor man får avklart hvilket handlingsrom man har for å legge til rette for utvidet kvotefleksibilitet på både gruppe- og nasjonalt nivå. Arbeidsutvalget vil likevel påpeke at siden de øvrige fartøygruppene over 15 meter ligger relativt godt an med tanke på kvoteutnyttelse, vil være liten risiko for overskridelse av avtalt kvotefleks på nasjonalt nivå».

Kystfiskarlaget påpeker også at fartøygruppen 11-15 meter sliter med de samme utfordringene som flåten under 11 meter, og at nødvendige tiltak på sikt også bør vurderes for denne fartøygruppen.