I en pressemelding opplyser Norges Kystfiskarlag at Landsstyret har i møte 26.oktober behandlet sak om ferskfiskordningen. I et brev til Fiskeridirektoratet ber nå om at prosentsatsen i ferskfiskordningen økes til 50 prosent med virkning fra og med 31. oktober.

«Mindre fartøy som nå driver et aktivt fiske i Finnmark melder om utfordringer med store andeler torsk i sine fangster, noe som går utover muligheten til å fortsette et aktivt fiske på ferskfiskordningen. I 2021 ble ferskfiskbonusen øket til 50 % fra og med 1. november», viser Landsstyret til.

Landsstyret viser til at lukket kyst ligger fangstmessig pr uke 41 ca 3500 tonn bak 2021 og det gjenstår et betydelig større kvantum i år enn det gjorde på samme tid i fjor. Det mener landsstyret forsvarer en økning.

«I åpen gruppe er det et også et betydelig kvantum gjenstående på gruppekvoten som forsvarer en økning også der. En økning av ferskfiskbonusen vil bidra til at fartøy kommer på land med flere arter enn bare torsk uten at den økende mengden torsk begrenser fisket. Undermåls fisk eller fisk av redusert kvalitet må ikke inngå i beregningsgrunnlaget», vises det til i meldingen.