Dette kommer fram av et brev fra Norges Kystfiskarlag til Nærings- og fiskeridepartementet.

Innspillet kommer etter at Fiskeridirektoratets under Lofotfishing i midten av mars, presenterte et forslag om forenklinger i krav til fangstrapportering (ERS) for fartøy under 11 meter.

Reduserer antall meldinger

Møte mellom Fiskeridirektoratet, fiskernes organisasjoner og utstyrsleverandørene resulterte i enighet om følgende:

  • Fartøy under 11 meter rapporterer kun melding om havneanløp (POR), under den forutsetning at det her også rapporteres kvantum fordelt på art.
  • Et mindre restkvantum på maks 100 kilo kan rapporteres samfengt (usortert).
  • Dette innebærer at kravet til å sende melding om havneavgang (DEP), melding om fangst (DCA) og melding om omlasting (TRA) tas bort for fartøy under 11 meter største lengde.
  • Krav om TRA-melding ved lagring av levende fisk i sjø (herunder låssetting) tas bort for fartøy under 15 meter største lengde.

I brevet til departementet kommer det fram at Norges Kystfiskarlag støtter de foreslåtte forenklingene og er svært tilfreds med at myndighetene har lyttet til næringen og imøtekommet flere av organisasjonenes krav til endringer i ERS-forskriften.

Også mellom 11–15 meter

Nå presser de på for at flåten mellom 11 -15 meter, der det også er mange alenefiskere innlemmes i forenklingen.

Ettersom det er mange alenefiskere også i flåten mellom 11–15 meter ser ikke Kystfiskarlaget noe grunnlag for å forskjellsbehandle disse gruppene, og krever derfor at forenklingene også gjøres gjeldende for flåten mellom 11–15 meter.

Må økes

Videre påpeker Kystfiskarlaget at den øvre grensen på 100 kilo samfengtrapportering må økes. Organisasjonen mener all fangst som ikke utgjør hovedfangsten kan meldes inn samfengt.

Dette begrunner Kystfiskarlaget med at store deler av flåten ikke vil kunne benytte samfengtrapportering med en grense på 100 kg da det ofte forekommer fangst av usorterte arter godt over dette kvantumet.

Kystfiskarlaget understrekes at en nøyaktig oversikt over fiskeslagene uansett vil framkomme på sluttseddel.