Nærings- og fiskeridepartementet har utformet dette høringsnotatet som en konsekvensutredning av overgangen fra fiskarlagssystemets trålstige til en fast prosentfordeling mellom gruppene. Og ikke minst ønsker man en avklaring i debatten om hvor åpen gruppe skal hente sitt kvotegrunnlag fra.

Utgangspunktet er et politisk ønske om forenkling av kvotesystemet, og spørsmålet blir nå om man gjennom endringene i den gjeldende kvotemeldingen oppnådde reell forenkling, og om forenklingen kanskje har hatt utilsiktede konsekvenser.

Skeptisk til stigen

Til forskjell fra andre av de fire høringsnotatene har departementet her lagt inn en del ganske tydelige føringer i debatten.