Direktoratet opplyser på sine nettsider at kvotefaktorene fastsettes primært på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2022, med unntak av kaisalg. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor gjøres når denne dokumentasjonen er tilgjengelig, viser direktoratet til.

Fastsettelse av kvotefaktorer

917 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe pr. 13.01.2023.

Kvotefaktor

0,1

0,25

0,5

1,0

Antall fartøy

65

10

109

733

Fiskeridirektoratet gjør spesielt oppmerksom på at registrering i våre registre i seg selv ikke er tilstrekkelig for at fartøy kan delta i fiskeriet, men at det er en grunnleggende forutsetning at vilkårene i deltakerforskriften er oppfylt. Fartøyet må også tilfredsstille vilkårene i reguleringsforskriften for å få tildelt høyere kvotefaktor enn 0,1.

Det kan ta et par dager før registrene er oppdatert med korrekt kvote.

Kvoter

Det er fastsatt en totalkvote for 2023 på 2137 tonn hannkrabber, 120 tonn hunnkrabber og 238 tonn skadde hannkrabber.

Av kvantumet hannkrabber er det avsatt 4 tonn til forskningskvote, 1 tonn til fritidsfiske, 5 tonn til undervisningskvoter, 13 tonn til turistfisket, 15 tonn til ungdomsfangstordningen og 100 tonn til bifangstordning, opplyser direktoratet.

Fartøykvoter

Totalkvoten for 2022 er estimert overfisket med 97 tonn per 12.01.2023. Dette trekkes fra inneværende års totalkvote i henhold til kvotefleksibilitetsordningen. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Fartøykvotene i 2023:

Kvotefaktor

0,1

0,25

0,5

1,0

Fartøykvote (tonn)

0,23

0,58

1,15

2,30