I praksis har direktoratet allerede fått på plass de endringer og tillegg som skal på plass i den mye omtalte høstingsforskriften. Her finnes både røktingskrav, garnbegrensninger, dispensasjonsmuligheter og nytt minstemål. Spesielt verd å merke seg er bifangstbestemmelsene i den utvidede fredningsperioden, der all «levedyktig» kveite straks skal settes ut, uansett tillatt bifangst.

Under er endringer og tillegg i høstingsforskriften presentert i kursiv skrift. For enkelte av punktene må man lese mer av forskriften for å se hele sammenhengen:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. mai 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 74.

I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser gjøres følgende endringer:

§ 18 fjerde ledd skal lyde:

Garn og liner som brukes til fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver fjerde dag.

§ 22 skal lyde:

§ 22. Redskapsbegrensninger ved fiske etter breiflabb og kveite

Største tillatte garnmengde ved fiske etter breiflabb og kveite er til sammen 150 garn. Ved direktefiske etter breiflabb, hvor breiflabb utgjør mer enn 50 % i de enkelte fangster og ved landing, kan det likevel fiskes med opptil 500 garn. Det enkelte garn kan være inntil 27,5 meter langt.

Største tillatte krokmengde ved fiske med liner etter kveite er 1 200 krok pr. døgn. Samlet lengde på liner ved fiske etter kveite kan ikke overstige 15 000 meter.

§ 23 andre og tredje ledd skal lyde:

Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

Fiskeridirektoratet kan gi manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrerte fartøy dispensasjon fra forbudet i annet ledd. Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som fisket med garn i området i 2018 inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget, eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av høstingsaktiviteten uten vederlag.

§ 25 første ledd bokstav d skal lyde:

d. Fartøy som fisker breiflabb og kveite med garn og line.

§ 25 annet ledd bokstav d (nytt) skal lyde:

d. Antall meter garn eller antall krok i de enkelte lenkene/settene ved fiske etter breiflabb og kveite.

§ 39 første ledd skal lyde:

Det er forbudt å fiske kveite i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars.

§ 44 tredje ledd skal lyde:

Ved fiske med garn og liner er det uten hinder av forbudene i § 21 og § 39 tillatt å ha inntil 1 % bifangst av kveite, regnet i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl. 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger pr. uke regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Videre er det i slikt fiske ikke tillatt å ha mer enn 0,5 % bifangst av kveite i rund vekt basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars. Disse bestemmelsene om bifangst gjelder kun kveite som ikke er levedyktig når den kommer om bord. All levedyktig fangst av kveite i perioden fra og med 20. desember til og med 31. mars skal straks slippes på sjøen.

§ 47 pkt. 9 skal lyde:

9. Kveite 84 cm.