Det sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

– Fiskebåt har jobbet med at det gjøres tilpasninger etter sildas vandring, så lenge det ikke er utfordringer med bifangst og undermåls fisk.

Mer rasjonelt fiske

Maråk mener det er viktig at flåten får fiske mest mulig rasjonelt og effektivt, og at reguleringene er tilpasset de faktiske forhold.

– Silda har beveget seg lenger nord og øst enn tidligere, og når det ikke er utfordringer med bifangst eller undermåls sild, er det viktig at sildas dynamiske vandring og utbredelse er koblet sammen med en fornuftig regulering, sier Maråk.

Han anslår at det er åtte-ti fartøy blant Fiskebåts medlemmer som har igjen kvote og sier at det ut ifra krav om å møte det grønne skiftet, er fornuftig at fisket kan uøves med minst mulig bruk av bunkers.

Endret vandringsmønster

Et mer østlig sildeinnsig gjorde at Fiskeridirektoratet har åpnet for fiske etter nvg-sild med not i et område øst av sperrelinjen i norsk økonomiske sone. Åpningen gjelder til og med 31. desember 2023.

Sildefisket har i år foregått lenger nord og øst enn tidligere. Ifølge Sildesalgslaget må man tilbake til 80-tallet for å finne et sildefiske som har foregått så langt øst som i høst.

Det er i utgangspunktet forbudt å fiske nvg-sild nordøst for «sildestreken», med unntak for kystfartøygruppen og båter under 21 meter innenfor firemila. Målet med sperrelinja har vært å verne undermåls ungsild. I tillegg til Fiskebåt har også Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening bedt om at forbudsområdet justeres.

I en henvendelse til myndighetene skriver Pelagisk Forening at det ikke er meldt om særlig innblanding av undermåls fisk, og at sildas vandringsmønster trolig har endret seg. Den siste tida har to fartøy vært med i prøvefiske øst for sperrelinja.

Kart over området som er åpnet for hele notflåten som fisker nvg-sild. Foto: Fiskeridirektoratet

Området som er åpnet er avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  • N 70° 54,50′ Ø 23°02,00′
  • N 73° 51′ Ø 18°
  • N 76° Ø 13° 45′
  • N 76° Ø 00° 30′

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon:

  • N 72° 10,46′ Ø 10° 18,42′
  • N 70° 40,50′ Ø 21° 59,00′