Havforskerne har etter omfattende forarbeid tatt i bruk en ny høstingsregel for kysttorsken i nord. Det har ført til at kvoterådet kan justeres opp, både for inneværende og neste år. Men det fiskes likevel for mye kysttorsk. Det ferske rådet for 2023 ligger bare på rundt 65 prosent av landet kvantum kysttorsk i 2021.

Mer robust bestand

– Dermed må vi gjøre noe mer. Hvilke tiltak som skal iverksettes er Fiskeridirektoratets utfordring. Jeg håper endringer i reguleringene ikke vil slå for hardt ut for fiskerne, sier havforsker Johanna Fall, bestandsansvarlig for kysttorsken nord for 67-graden.