Det kommer fram i reguleringene for 2022.

– Erfaringene fra 2020 og 2021 gjør nå at vi åpner opp for et begrenset direktefiske i Nordsjøen fra årets start. Dersom utviklingen i fisket tilsier det, vil vi vurdere om maksimalkvotene kan økes i løpet av året, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Som tidligere er det bare fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper som kan drive et direktefiske etter torsk. Alt trålfiske blir regulering med bifangstregler.

Beskytter ti områder

I kvoteavtalen for 2022 er Norge, Storbritannia og EU enige om å videreføre tiltak om sesongstengte områder i sine farvann for å beskytte kjente gyteområder for torsk. Dette skal også redusere fiskepresset på torsk generelt i Nordsjøen. Det er snakk om ti definerte områder.

– Jeg har forståelse for at 2022 blir et nytt krevende år for norske fiskere, men det er dessverre nødvendig med lave kvoter og stengte gyteområder for å sikre en god gjenoppbygging av torskebestanden, sier Skjæran i meldingen.

Maksimalkvoter

For fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper i Nordsjøen er det fastsatt maksimalkvoter:

 • Fartøy som er under 15 meter kan fiske 5 tonn.
 • Fartøy mellom 15–21 meter kan fiske 10 tonn.
 • Fartøy over 21 meter kan fiske 20 tonn.
 • Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2 tonn torsk ved årets start.

Det åpnes ikke for et direktefiske utenfor grunnlinjene i Skagerrak, men den etablerte unntaksordningen for fartøy som har oppfylt vilkårene for dispensasjon fra fiskeforbudet i Skagerrak og ordningen fra 2015 om at fartøy med størst lengde under 11 meter kan fiske direkte etter torsk med juksa i perioden 1. april til 30. juni videreføres.

Bifangstreguleringer i Nordsjøen:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 15 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad fastsettes til 8,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål fastsettes til 5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes til 5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål eller småmasket snurrevad, unntatt reketrål, fastsettes til 0,5 %.

Bifangstreguleringer i Skagerrak:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 10 %.
 • Tillatt bifangst av torsk i snurrevad fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst i stormasket trål fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for reketrål fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, fastsettes til 0,5 %.