Det ble først snakk om saken i vinter, etter at Sjøtjenesten fikk inn flere tips om fartøy med svært store snurrevadhal under skreisesongen i Troms og Finnmark. Tipsene gikk også ut på notsprengninger.

Fiskeridirektoratet sendte derfor ut et forslag på høring i mars om å innføre påbud om bruk av fangstbegrensningssystemer i snurrevadfisket.

Næringa var imidlertid skeptisk til at dette kom opp midt i skreisesongen. Enkelte mente også at saken baserte seg på rykter, og ikke nødvendigvis fakta.

Påbud i skreisesongen

Under denne ukas reguleringsmøte i Bergen følges forslaget opp, som en egen sak på den omfattende sakslista.

Fiskeridirektoratet viser til at snurrevad i dag er et svært effektivt fiskeredskap der fangstene særlig under skreifisket kan bli store. De finner hal med fangster på mellom 50 og 90 tonn på landings- og sluttsedlene.

«I perioder og områder med store mengder torsk kan konsekvensen ofte bli for store fangster i forhold til fartøyets produksjonskapasitet, eller at fiskeposen ikke tåler belastningen med store fangster slik at den revner i ombordtakningsprosessen», skriver direktoratet.

Resultatet kan bli både dårligere kvalitet på råstoffet og neddreping av fisk.

Forslaget er at påbudet om fangstbegrensning skal gjelde alle snurrevadfartøy som fisker innenfor 12-mila mellom 15. februar og 15 mai. Dette i området mellom 67 grader nord og til grensen mot Russland.

«Fangstmengde skal tilpasses fartøyets reelle produksjonskapasitet, begrenset til maksimum lengde på sekken på 14 meter målt fra bakkant av utslippshull til overbinding bak kvadratmaskeseksjonen», heter det i forslaget.

Frivillig

I dag er det frivillig å bruke fangstbegrensningssystem, og mange lar være.

«De vanligste begrunnelsene er man ikke får systemet til å fungere optimalt, eller at man mener å ikke ha behov for innretningen da man har god kontroll på fangstmengden som kommer inn i snurrevaden i fangstprosessen», skriver direktoratet om saken.

Selv om det er fiskernes ansvar å tilpasse fisket slik at fangstene lar seg håndtere, er det de færreste som har kontroll på fangstmengde, mener direktoratet.

Å innføre et slikt påbud mener de vil føre til svært begrensede økonomiske konsekvenser for de berørte snurrevadfartøyene.

I samarbeid med næringa

Teknologien det er snakk om har blitt utviklet i tett samarbeid med næringa, nettopp for å redusere utfordringene som oppstår når fangstene blir for store. Direktoratet forklarer den slik:

«Fangstbegrensningssystemet fungerer slik at det er to eller flere åpninger i snurrevaden som utvider/åpner seg når ønsket mengde av fisk er fanget. Overskuddsfangst slippes ut gjennom åpningene i de frie vannmassene. Bak disse utslippsåpningene skal det være en fiskelås som holder fanget fisk tilbake i redskapet slik at fisk i sekken ikke flyter ut gjennom åpningene i overflaten».

Fiskeridirektoratet skriver at tilbakemeldingene fra fartøy som bruker dette er overveiende positive.