Å ha fisket ti tonn snøkrabbe et år kan være nok for å få delta i fiske etter snøkrabbe i framtiden. Det foreslår Fiskeridirektoratet etter høringsrunden om regulering av deltakelsen i fangst av snøkrabbe.

26. oktober ble forslaget til ny regulering oversendt fra direktoratet til Nærings- og fiskeridepartementet. Når flåten blir presentert de nye rammebetingelsene er ennå uklart.

– Vi har mottatt Fiskeridirektoratets tilrådning, og saken er nå til vurdering i departementet. Vi kan ikke si noe eksakt om når det blir tatt en beslutning, skriver statssekretær Vidar Ulriksen i en epost til Fiskeribladet.

Startskuddet for neste snøkrabbesesong går 1. januar 2024, og en utålmodig flåte har lenge ventet på avklaringer om rammebetingelsene og hvem som skal få delta.

– Vi venter og forventer at det skjer noe rimelig kjapt. De har brukt altfor lang tid allerede, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder for Fiskebåt Nord i Tromsø, og ansvarlig for oppfølging av snøkrabbeflåten.

Gikk ikke for strengeste krav

I høringsnotatet mente Fiskeridirektoratet at det bør stilles krav om deltakelse i to av de tre sesongene fram mot skjæringsdatoen, og at det i hvert av de to årene må være levert mer enn ti tonn snøkrabbe. Dette gjorde at bare ti fartøy kvalifiserte til videre deltakelse i snøkrabbefisket.

Anbefalingen som er sendt over til departementet, er justert. Der foreslår direktoratet å stille krav om at fartøyeier skal ha fangstet og levert minst ti tonn snøkrabbe med fartøyet, men i bare ett av årene 2020, 2021 og 2022 – innen skjæringsdatoen 16. mai.

– Dette vil gi 18 fartøy, skriver direktoratet i sitt brev til departementet.

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder Fiskebåt Nord i Tromsø. Ansvarlig for oppfølging av snøkrabbeflåten. Her under Fiskebåt sitt årsmøte i Oslo på hotel Bristol 14. og 15. februar 2023 Foto: Julie Arntsen

Lyttet til organisasjonene

Forslaget begrunnes med at Norges Fiskarlag og Fiskebåt i sine høringssvar gikk inn for at «minste inngangsbillett for deltakelse utenom innretting», enten skulle være deltakelse i to år, eller at fartøyene hadde fangstet og levert minst 10 tonn i ett av årene.

– Du bør ha kunnet fisket minimum ti tonn, for å si at du har forsøkt kommersielt, kommenterer Vaskinn i Fiskebåt.

Han sier organisasjonen er glad for å ha bli lyttet til, også når det gjelder differensiering av kvotene.

– Selv om forslaget ikke er satt, høres det rimelig ut at de som har deltatt alle tre årene og har fisket ganske mye bør komme i en litt annen posisjon enn de som er nye i fisket.

Differensiert kvotefaktor

Direktoratet skriver de på best mulig måte ønsker å ivareta «både de som har deltatt aktivt og de som har gjort store investeringer for å delta i snøkrabbefangsten», og mener det derfor bør innføres fartøykvoter og differensiert kvotefaktor avhengig av aktivitet.

– Fartøy som ikke har deltatt i fangst før skjæringsdatoen 16. mai 2022, men tilfredsstiller vilkårene for dispensasjon, bør få lavest kvotefaktor, skriver direktoratet videre.

Fiskeridirektoratet foreslår at følgende tilfeller kan gi grunnlag for dispensasjon:

  • Fiskeridirektoratet kan dispensere fra hovedregelen dersom eier av fartøyet er tildelt ervervstillatelse for nybygg og snøkrabbetillatelse, og har inngått bindende kontrakt.
  • Om kontrahering av nybygg utrustet og egnet for fangst av snøkrabbe innen 16. mai 2022. Dette må dokumenteres.
  • Fiskeridirektoratet kan dispensere fra hovedregelen dersom eier av fartøyet er tildelt snøkrabbetillatelse for fartøy og før 16. mai 2022 har bygget om fartøyet til fangst av snøkrabbe på en måte som ikke er lett reverserbar. Dette må dokumenteres.

Forslaget sier også at eventuelle dispensasjonssøknader må være Fiskeridirektoratet i hende senest innen 1. desember 2023 – men endelig dato er ennå ikke vedtatt.

Få endringer

Etter høringsrunden har Fiskeridirektoratet landet på at maksimalt antall teiner fortsatt skal være 9000. De foreslår også at någjeldende fredningstid fra 1. juli til 31. oktober opprettholdes.

Direktoratet ba om tilbakemelding på om det skulle legges mer til rette for samarbeid mellom land- og sjøindustrien for levering av levendefanget snøkrabbe, og ba høringsinstansene vurdere om det bør åpnes for at en prosentandel av totalkvoten bør forbeholdes landindustrien.

Begge forslagene går de vekk fra i forslaget som er oversendt departementet.