I en fiskerimelding fredag opplyser Fiskeridirektoratet at det er besluttet å refordele hyse nord for 62°N, for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut. Dette innebærer maksimalkvoten økes til 250 tonn pr. kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy i fisket etter hyse nord for 62° N.

Direktoratet minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel. Beslutningen har virkning fra og med i dag.