Som Fiskeribladet har omtalt tidligere, har leiefartøyordningen for nybygg, også kalt nybyggordningen, vært under lupen etter at Riksrevisjonens granskning av kvotesystemet ble lagt fram i 2020.

Der ble det stilt spørsmål ved en betydelig økning i andelen kvoter som til enhver tid «henger i luften», uten tilknytning til et fartøy, slik fiskerilovgivningen i utgangspunktet krever.

Sendes på høring

Fiskeridirektoratet gjennomgikk ordningen sist i 2021, og sendte sine vurderinger til Nærings- og fiskeridepartementet, uten at det resulterte i endringer. Direktoratet mente da å se en praksis i deler av kystfiskeflåten hvor bruken av nybyggordningen ikke var motivert av fornyelse, men av muligheten til å fiske flere kvotesett på ett fartøy. Dette reduserer rederiets driftsutgifter vesentlig i byggeperioden.

Konklusjonen den gang var at det var i de minste flåtegruppene at ordningen ble mest misbrukt, noe Fiskarlaget reagerte på. Direktoratet foreslo å frata kystfiskeflåten under 10 meter muligheten til å benytte seg av nybyggordningen.

For havfiskeflåten ble ordningen foreslått utvidet.

På bestilling fra departementet har Fiskeridirektoratet nå foretatt en ny gjennomgang. Torsdag ble forslag til endringer sendt ut på høring, med 12. september som frist til å komme med innspill.

Dette er nybyggordningen:
  • Ordningen åpner for at kvotegrunnlag kan fiskes på innleid fartøy, uten avkorting av kvoter.
  • Betingelsen er at det er inngått bindene kontrakt om kjøp av nybygg.
  • Ordningen har en maksimal varighet på to år.
  • Tanken bak har, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet, vært å legge bedre til rette for fornyelse av flåten. Dette ved at det gamle fartøyet kan selges på et økonomisk gunstig tidspunkt, i god tid før nybygget står ferdig, og slik sett bidra til å finansiere et nybåtprosjekt
  • I påvente av at ny båt ferdigstilles, kan fartøyets tillatelser fiskes på innleid fartøy.

Vil utvide for havfiskeflåten

Fiskeridirektoratet bedt om innspill på flere ulike forslag:

  • Å utelukke enkelte fartøygrupper fra ordningen: Her er det spesielt flåten under 10 meter største lengde som trekkes frem av.
  • Å endre varigheten til leiefartøyordningen: Fiskeridirektoratet foreslår at nybyggordningen for havfiskeflåten utvides fra to til tre år om det inntrer forhold som ligger utenfor rederienes kontroll. For kystflåten over 10 meter ønsker man å beholde varigheten på to år. For båter under 10 meter er den foreslått redusert til ett år.
  • Å stille strengere krav til utskiftningsfartøyet: Fiskeridirektoratet vil ha tilbakemeldinger på om det bør innføres et nytt krav om at utskiftingsfartøyet ikke kan ha vært utskiftingsfartøy i en annen leiefartøyordning de siste to årene. Alternativt om det bør stilles krav om en kortere eiertid på ett år.

Fiskeridirektoratet har også bedt om høringsinstansenes syn på om mulighetene for å få unntak fra regelen om kvoteutnyttelse bør oppheves.

Et mindre inngripende tiltak som kan være aktuelt, mener direktoratet, er at flerbåtsrederier organisert i konsern utelukkes fra å få unntak fra reglene om kvoteutnyttelse ved utskifting internt.

Hele høringsnotatet kan leses her. Fiskeribladet kommer tilbake med mer.