Landsstyret i Norges Fiskarlag har nå gitt sitt råd til myndighetene når det gjelder fordeling av gjenstående tredjelandskvote etter de avbrutte forhandlingene med Storbritannia. Og hvordan den flåten som mister fiskemuligheter på grunn av den manglende fiskeriavtalen, kan kompenseres for sine tap.

Utgangspunktet for landsstyrets vurdering var at det nå står igjen 17.039 tonn torsk, 3913 tonn hyse og 1655 tonn sei som ikke er fordelt.

Bør kompenseres

Etter en helhetsvurdering, og basert på tidligere praksis, er Fiskarlaget kommet til at «den delen av flåten som taper både kvotegrunnlag og tilgang på fiskeområder» bør kompenseres for sine tap.

Selv om flere fartøygrupper rammes, mener landsstyret at de fartøyene som fisker brosme og lange i Storbritannias sone er mest utsatt. Konkret er det 26 konvensjonelle havfiskefartøyer og fire kystfiskebåter over 28 meter.

Engangstiltak

Gitt dagens situasjon i torskefiskeriene, og at det gjenstår et ganske stort kvantum torsk og hyse, mener Fiskarlaget at den nevnte flåten, som et engangstiltak for i år, kompenseres med tilgang til å fiske av disse fiskeslagene nord for 62-graden.

Nærmere bestemt foreslår man at 5000 tonn torsk og 3000 tonn hyse fordeles likt på de 30 fartøyene etter deres grunnkvoter. Landsstyret ser ingen grunn til å forskjellsbehandle de involverte fartøyene i dette tilfellet.

Enkelte konvensjonelle kystfiskefartøyer har også drevet garnfiske i britisk sone, og landsstyret ber myndighetene vurdere om de kan få kompensert manglende tilgang til sonen med sei nord for 62-graden.

Vanlig fordeling

Når det gjelder resten av det gjenstående tredjelandskvantumet mener landsstyret dette kan fordeles «etter de tradisjonelle fordelingsnøklene», på samme måte som det nylig ble gjort med 16.000 tonn tilsvarende gjenstående kvote.

Denne prosessen mener landsstyret bør iverksettes så snart som mulig. «Med mindre departementet følger opp Fiskarlagets tidligere innspill vedrørende regulering av torskefisket i den minste kystflåten», der det ble foreslått forhandlinger med Russland om overføring av mer torsk enn de avtalte 10 prosent til neste år. Her ble det foreslått 15 til 20 prosent.

Viktig avtale

Om dette er blitt fulgt opp er ikke kjent i skrivende stund, men landsstyret understreker betydningen av at en slik avtale kommer i stand.

«For å sørge for at minst mulig av norsk kvote går tapt», som det heter i landsstyrevedtaket.

Der peker man på at det fortsatt gjenstår en betydelig del av årets kvote, og at den videre utviklingen i fisket er forbundet med usikkerhet.