For 2023, anbefaler Fiskeridirektoratet en videreføring av totalkvoten av raudåte på 254.000 tonn. Totalkvoten er basert på at det er anslått at det finnes 33 millioner tonn raudåte i Norskehavet.

I gjeldende regulering, er det 3000 tonn av totalkvoten som kan høstes innenfor 1000 meters dybdekvote. Reguleringen gir imidlertid ikke de som har raudåte-konsesjon adgang til å høste rødåte innenfor grunnlinjene.

Calanus har påklaget avslag

Det er i år avsatt 5500 tonn til forsøks- og forskningsformål, 5000 tonn er tildelt Calanus. Tillatelsen åpner for at selskapet får høste all raudåta innenfor 1000 meters dybdekvote, hvorav inntil 1000 tonn kan høstes mellom grunnlinjene og fjordlinjene. Denne tillatelsen gjelder ut 2022, og Fiskeridirektoratet har avslått søknad fra Calanus om å videreføre tillatelsen.

Avslaget er ikke biologisk begrunnet, men begrunnet med at det er innført en konsesjonsordning, som forutsetter at retten til å fiske raudåte, skal ligge hos konsesjonsinnehaverne. Det skriver Fiskeridirektoratet i sakspapirene om raudåte til reguleringsmøtet denne uken. Avslaget er påklaget, og ligger nå til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Calanus AS i Tromsø satser på helsekost laget av raudåte. Foto: Lars Åke Andersen (arkivfoto)

Øke kvantumet

Direktoratet viser til at uavhengig av om tillatelsen til Calanus blir videreført eller ikke, vil det være nødvendig å øke kvantumet som kan fiskes innenfor 1000 meters dybdekvote. Videre mener direktoratet at det også er nødvendig å gi de som har konsesjon til å fiske raudåte en begrenset adgang til å høste mellom grunnlinjene og fjordlinjene av hensyn til å kunne utvikle fangst- og leteteknologi.

Fiskeridirektoratet har derfor bedt Havforskningsinstituttet om å foreta en oppdatert vurdering av de biologiske effektene av å øke kvoten innenfor 1000 meters dybdekvote fra 3000 tonn til 10.000 tonn. Samtidig har de bedt Havforskningsinstituttet komme med en tilråding, basert på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i dag.

15.000 tonn?

En økning av kvoten innenfor 1000 meters dybdekvote, sammen med en eventuell videreføring av Calanus sin tillatelse, vil innebære at 15.000 tonn kan fiskes innenfor dette området (i tillegg kan de gjenstående 500 tonn avsatt til forsøks- og forskningsformål tildeles innenfor 1000 meters dybdekvote).

Fiskeridirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet om å foreta en vurdering av om det også er forsvarlig å tildele 15.000 tonn innenfor 1000 meters dybdekvote med den reguleringen som gjelder i dag eller med ytterligere reguleringstiltak.

Endelig er det bedt om en vurdering av om det er forsvarlig å tildele et større kvantum mellom grunnlinjene og fjordlinjene. Dersom rådet fra Havforskningsinstituttet tilsier det, vil Fiskeridirektoratet foreslå å oppjustere kvoten som kan fiskes innenfor 1000 meters dybdekvote og i tillegg foreslå å gi konsesjonsinnehaverne adgang til å høste mellom grunnlinjene og fjordlinjene.