Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62-graden for 2022. Her finner du hele j-meldingen.

Når det gjelder kvotetabellene i lukket gruppe i torskefisket, gjør Fiskeridirektoratet oppmerksom på at rundt «85 prosent av kvotene er delt ut, avhengig av hvor mye som skal overføres på fartøynivå». Dermed kan de fleste rederiene vente en liten kvoteøkning når kvotefleksen gjøres opp rundt 20. januar.

– Det har vært et utfordrende år, spesielt for den minste flåten. Ellers fungerer reguleringene godt og vi vil i hovedsak videreføre gjeldende reguleringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I 2021 ble det innført et garantert kvotetillegg på 4 tonn torsk i åpen gruppe for fiskere under 30 år. Fra og med 2022 vil kvinner til og med 40 år kvalifisere for tillegget. Dette skal legge til rette for at flere kvinner kan delta i fisket.

Nedtrapping i 2023

Samtidig videreføres ordningen med levendelagring av torsk og ferskfiskordningen.

Levendelagring av torsk og ferskfiskordningen skal blant annet bidra til at foredlingsbedriftene i større grad får tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen i vintermånedene.

– Levendelagring ble innført som en midlertidig ordning, og det har lenge vært planlagt at denne bonusen skal fases ut. Vi viderefører årets regulering av ordningen neste år, og vil gjennomføre neste steg i nedtrappingsplanen i 2023, sier Skjæran i meldingen.

Kvotebonus for levendefangst:
  • Ordningen med avsetning til kvotebonus for levendelagring av torsk ble innført i 2008.
  • Formålet med kvotebonusen er å stimulere fiskeflåten til å levere levende torsk til levendelagring. Dette vil igjen gjøre det mulig å forsyne fersk torsk til markedene utenom hovedsesongen.
  • I toppåret 2018 var kvotebonusen på 50 prosent. I fjor og i år er det avsatt 2500 tonn til denne ordningen med en kvotebonus på 30 prosent.
  • Både i 2022 og 2023 er det avsatt 1500 tonn til ordningen med en kvotebonus på 20 prosent.
  • 2023 er siste år med et levendefangstregime med egen kvoteordning og kvotebonus.

Bonus på 30 prosent

Tromsø-rederiet Båragutt Pelagic har holdt på med levendefangst av torsk siden 2015. Daglig leder Terje-André Hansen sa til Fiskeribladet tidligere denne uken at de var usikre på om de ville gå på levendefiske neste år dersom kvotebonusen ble på 20 prosent. Nå er det bestemt at den settes til 30 prosent.

– Resterende kvoter fra levendelagring i 2021 vil overføres til neste års ordning slik at det i 2022 kan settes av 2500 tonn, med en bonus på 30 prosent og oppstart mandag 28. februar, står det i meldingen.

Som følge av en lavere torskekvote reduseres avsetningen til ferskfiskordningen, med oppstart 27. juni. Dette er i tråd med Fiskeridirektoratets anbefaling etter reguleringsmøtet i november.

Overregulering for hyse

For å legge til rette for økt utnyttelse av hysekvotene innføres en overregulering fra årets start for havgående fartøyer, i tillegg til høy overregulering for lukket gruppe.

Hvert år er hysekvotene blitt refordelt fra kystflåten til havflåten. En utredning om dette ble presentert på høstens reguleringsmøte.

Garantert kvotetillegg

Det settes av 0,9 prosent av norsk kvote til kystfiskeordningen og det garanterte kvotetillegget på 8 tonn per fartøy videreføres.

Restkvoten fra 2021 på kystfiskeordningen overføres som et enkelttilfelle til kystfiskeordningen i 2022.

– Utfordringene i årets skreifiske har også gått utover utnyttelsen av kystfiskeordningen. Vi overfører derfor årets restkvoter på ordningen til 2022 som et enkelttilfelle til neste års ordning, sier Skjæran i meldingen.