Fiskeridirektøren foreslår at det for første gang siden 2010, åpnes for et direktefiske etter pigghå for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap.

Det går frem av Fiskeridirektoratets forslag til regulering av pigghå for 2023.

Kvoteråd

Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy over 15 meter som fisker med garn og line får beholde de to avregningsperiodene som fremkommer i dagens forskrift, og at vilkårene for avregningen vil være tilsvarende som i dag.

Slik Fiskeribladet har omtalt tidligere, har Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) etter mange år med 0-råd for pigghå i Nordøst-Atlanteren, kommet med et kvoteråd på 17.353 tonn pigghå i 2023 og 17.855 tonn pigghå i 2024. Det er ikke avklart om Norge vil få en andel av denne kvoten, viser direktoratet til.

Siden det ikke er fastsatt en kvote på pigghå, foreslår Fiskeridirektøren at forskriften fortsatt er tidsubestemt, men viser til at det kan bli nødvendig med innstramminger av fisket etter pigghå igjen dersom uttaket viser seg å bli for høyt.

Fortsatt «sårbar»

Pigghå er fortsatt oppført som «sårbar» på den norske rødlisten. Regulering av pigghå kan komme opp som sak i forbindelse med NEAFC-årsmøtet, og endelig avklaring knyttet til regulering av pigghå foreligger først etter at dette årsmøtet er avsluttet, opplyser Fiskeridirektoratet.

De siste årene har bestanden bedret seg. Fisker Rune Skarshaug og åtte-ti fiskerkollegaer ropte varsku om de store forekomstene av pigghå gjennom Fiskeribladet i november for to år siden. Flere hadde da måtte gi seg med garn- og linefiske fordi de store forekomstene av pigghå hindret et mulig fiskeri.

– Det er ikke blitt bedre, heller verre. I sommer har det vært ekstra gale. Den verste tida på året er nå og det varer gjerne utpå vårparten, sa Skarshaug i et intervju med Fiskeribladet tidligere i høst.

Skarshaug mener at et direktefiske på pigghå kan bli en fangstmulighet med lønnsomhet.

Foruten forslaget om å tillate direktefiske for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap, foreslås det at avregningsperioden på halvårsbasis for fartøy over 15 meter som fisker med garn og line:

  • Dette innebærer at det er tillatt å ha inntil 15 prosent fangst av pigghå for fartøy over 15 meter som fisker med garn og line.
  • Avregningen regnes ut fra samlet fangst i hele perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni og hele perioden 1. juli til og med 31. desember.
  • Følgende fangst inngår ikke i avregningsrunnlaget: torsk og hyse fisket nord for 62°N, pelagiske arter.