Det går frem av en j-melding på Fiskeridirektoratets nettsider.

Norges Sildesalgslag melder tirsdag at de fartøyene i trål- og kystgruppen som ønsker å fiske lodde, må være skriftlig påmeldt til salgslaget innen 10. januar 2022.

Kan bli loddtrekning

Dersom det viser seg å bli flere fartøy påmeldt enn det en hensiktsmessig avvikling av fiskeriet tilsier, vil deltakelsen bli begrenset ved loddtrekning, viser salgslaget til.

Sildelaget opplyser at de vil legge ut en liste over påmeldte fartøy på nettsiden et par dager før fristen slik at alle kan sjekke at de er kommet med. Videre påpeker salgslaget at ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

Ved loddtrekning er det Fiskeridirektoratet som fastsetter utseilingsrekkefølgen, mens sildesalgslaget administrerer utseilingsordningen.

Ingen fartøy kan legge i vei på loddefisket uten å ha meldt fra til salgslaget på forkant. Fiskeriet åpner 24. januar, og det er avsatt en totalkvote på 41.950 tonn for neste år.

Slik er kvotene fordelt:

  • Fartøy med ringnottillatelse: Inntil 30.113 tonn lodde.
  • Trålfartøy med loddetråltillatelse: 15.019 tonn lodde.
  • Kystfartøygruppen: Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, kan lande inntil 6692 tonn lodde