Under kartleggingsfisket i 2023 var fangstratene (tonn per fiskedøgn) av torsk rundt Jan Mayen mye lavere enn de foregående årene, melder Havforskningsinstituttet.

– Derfor anbefaler vi at det ikke blir noe kartleggingsfiske etter torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024.

Det uttaler havforsker Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk og torsk ved Jan Mayen.

– Her slår føre-var-prinsippet inn. Ved å stoppe fisket i ett år, ønsker vi å la bestanden bygge seg opp igjen, forklarer han.

Mye gammel fisk

Hvorfor det er mindre fisk enn tidligere, er ikke forskerne helt sikre på.