I et brev til Fiskeridirektoratet 22. september, krever laget snarlige justeringer i årets reguleringer av brosmefisket.

Fiskeridirektoratet valgte å stoppe direktefisket etter brosme med virkning fra 16. september. Dette, kombinert med en lav bifangst på 25 prosent, mener Kystfiskarlaget er et svært inngripende tiltak for den minste lineflåten.

Dette vil i praksis medføre full stopp i alt fiskeri ut året med påfølgende konsekvenser for mottaksindustrien, skriver laget i et brev til forvaltningen:

– Flere mottaksanlegg er avhengige av lineflåtens leveranser for å opprettholde aktivitet utover høsten. Tilbakemeldingen fra fiskerne etter varslingen av stoppen i brosmefisket er enstemmige om at en bifangst på 25 prosent vil være umulig å etterleve og båtene må legges til kai ut sesongen.

Mener mottak må stenges ned

Kystfiskarlaget mener flere mottak vil stenge ned når fangstene fra lineflåten uteblir.

– Da fjernes også leveringsmulighetene for de resterende redskapsgruppene, og man vil i praksis stoppe fiskeriet for hele kystflåten ut året. Et slikt scenario vil være svært dramatisk og uheldig sett opp mot de fiskeripolitiske målsettingene om mer helårlig råstofftilgang og stimulering til økt fiske på flere arter.

Videre heter det i brevet:

– Dette er en unødvendig inngripende konsekvens av feilslått regulering fra forvaltningsmyndighetene.

Krever fritt fiske

Kystfiskarlaget viser til at flåten under 15 meter ikke har alternative områder å gå til hvor den ikke risikerer å få over den tillatte mengden bifangst av brosme. Videre skriver laget at den havgående flåten har fisket mye mer brosme i år sammenliknet med fjoråret.

De viser til at ifølge fangststatistikken har flåten over 28 meter levert 66 prosent mer brosme sammenliknet med samme tid i fjor. Kystflåten har til sammenligning økt uttaket med 18 prosent mot samme tid i fjor, ifølge laget.

– Kystfiskarlaget mener det er særs uheldig at den minste flåten nå blir skadelidende ettersom det er de større fartøysgruppene som i all hovedsak står for det økte uttaket i inneværende år, heter det i brevet.

Kystfiskarlaget mener det må åpnes for fritt fiske etter brosme ut året for flåten under 15 meter.

– Dette vil være et nødvendig tiltak for å unngå nedstenging av fiskemottak utover høsten med påfølgende konsekvenser for resten av kystflåten. Overfisket må trekkes av neste års totalkvote.

Til behandling

Fiskeribladet har bedt Fiskeridirektoratet om å kommentere brevet fra Kystfiskarlaget. Videre har vi spurt direktoratet hvordan de stiller seg til kravet om fritt fiske for den minste flåten.

Trond Ottemo, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, sier de har innspillene fra Kystfiskarlaget til behandling. Foto: Ketil Svendsen

Slik svarer Trond Ottemo, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet i en epost:

– Fisket etter brosme ble stoppet fordi kvoten for 2023 er oppfisket. Både den havgående og den minste kystflåten har fisket mer brosme i år i forhold til samme periode i fjor. Bifangstreguleringen skal legge til rette for et fiske etter andre arter, samtidig som uttaket av brosme begrenses til det som er strengt nødvendig. Dette er i samsvar med reguleringen slik den ble fastsatt fra årets begynnelse. Vi har nå henvendelsen fra Norges Kystfiskarlag til behandling, og vil gi et svar så raskt som mulig, skriver Ottemo.