Klokken 10 i dag la regjeringen ved næringsminister Jan Christian Vestre frem de lenge etterspurte strømtiltakene for næringslivet. Regjeringen vil blant annet gi lånegarantier og energitilskuddsordning for næringslivet, melder Nærings og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag.

– Tiltakene skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning allerede i høst, sier Vestre på pressekonferansen fredag.

– Krevende balansegang

– Arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang, der vi på den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg. Gjennom et godt samarbeid med partene i arbeidslivet har vi laget bedre og mer treffsikre ordninger enn noen av oss kunne finne på selv. Løsningene vi har kommet fram til er ansvarlige og hjelper de mest utsatte bedriftene, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

«Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tilta», skriver Nærings- og fiskeridepartementet i meldingen.

Regjeringen viser i meldingen til at den har varslet endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

Energikartlegging

Regjeringen etablerer også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak, opplyses det i pressemeldingen.

– Samtidig som vi stiller opp for næringslivet har vi også forventninger om at bedriftene omstiller seg. Et vilkår for å motta 1 krone i tilskudd er derfor at bedriftene kartlegger strømforbruket sitt, slik at de kan spare og gjerne også produsere strøm. Det er bra for bedriftenes lønnsomhet og det er bra for samfunnet i en tid der det er knapphet på strøm, sier Vestre.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler, opplyser regjeringen i pressemeldingen fredag.

Ikke utbytte, men kan gå i pluss

Regjeringen viser til at bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. På spørsmål fra salen fortalte næringsminister Vestre at det dog er greit at selskapene går i overskudd.

– Bedrifter som går med overskudd skal få glede av disse ordningene. En av årsakene til at jeg kan gå god for det er at alle disse ordningene har et Enøk-komponent, som bidrar til god omstilling av samfunnet, fortalte han.

Enøk står for energiøkonomisering, er et samlebegrep for hvordan man kan bruke energi på en mer økonomisk måte.

Garantiordning

Regjeringen vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte, og tar sikte på at energitilskuddsordningen vil åpne for søknader allerede i november. Ordningen forutsetter imidlertid godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån, som innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan, melder regjeringen.

Saken oppdateres.