Bengt Rune Strifeldt (FrP) har stilt spørsmål til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om ministeren har tillit til den nye modellen for å beregne kvoteråd for reker i Sør-Norge.

Bakgrunnen for spørsmålet er at i år har det internasjonale havforskningsrådet (ICES) laget en ny modell for å beregne rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak. Modellen har nye referansepunkter, ny høstingsregel og kvoterådet er endret fra kalenderår til å gjelde fra juli til juni.

Mister rundt 270 millioner

Den nye modellen legger grunnlag for vedvarende lave kvotenivåer til tross for at rekefiskerne, fiskemottak og industrien forteller om svært godt fiske og en bestand i god forfatning.

«Kvotereduksjonen fører til at den norske rekeflåten i Sør-Norge mister rundt 270 millioner i førstehåndsomsetning. Det er beregnet at de økonomiske ringvirkningene knyttet til næringsliv er fem ganger så store», skriver Strifeldt før han stiller spørsmål om hvilke planer statsråden har for å berge fiskerinæringa i Sør-Norge gjennom krisen.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) forstår at nedgangen i kvoten er dramatisk for rekenæringen i sør. Foto: Anders Furuset

Bestand under føre-var nivå

Skjæran skriver i sitt svar til Strifeldt at fastsettingen av kvoten tar utgangspunkt i det vitenskapelige rådet fra ICES.

Videre viser Skjæran til at ICES allerede i 2017 påpekte at rekrutteringen til bestanden var dårlig. Siden 2012 har bestanden ligget under føre-var nivå.

«Selv om bestanden av gytende reker viser enkelte tegn til oppgang, ligger bestanden fremdeles på et kritisk lavt nivå», skriver ministeren i sitt svar til Strifeldt.

«Vi har få alternativer»

Den norske rekekvoten for kvoteåret 2023–2024 er 3530 tonn. Dette er en nedgang på om lag 20 % sammenliknet med 2022-kvoten.

«Jeg forstår naturligvis svært godt at nedgangen i kvoten er dramatisk for rekenæringen i sør og gjør dette til en krevende sesong. Når bestanden er på et kritisk lavt nivå som i dette tilfellet, har vi som forvaltere få alternativer», svarer Skjæran.

Ministeren avslutter sitt svar med å vise til at han har fortløpende dialog med rekenæringa om utviklingen og at han senest 2. august hadde et møte med Norges Fiskarlag om saken.