I et skriftlig spørsmål datert 1. september, ba Rasmus Hansson (MDG) fiskeriminister Bjørnar Skjæran om å svare på følgende:

«Er fiskeriministeren bekymret for at russiske fiskefangster som tillates landet i Norge og dels eksporteres videre til EU-land, kombinert med sterkt økende norsk import fra Russland av fiskefôr og råvarer til fiskefôr, på sikt kan svekke norsk sjømatnærings omdømme i internasjonale markeder?»

Rasmus Hansson i MDG. Foto: Gunnar Blöndal

Bakgrunnen for spørsmålet til Hansson er en artikkel i DN 12. august, som belyser hvordan russiske oligarker tjener store summer på å lande sine fangster ved norske havner.

Nå foreligger svaret fra fiskeri- og havministeren.

Der skriver Skjæran blant annet at det er en grunnleggende norsk interesse å opprettholde forsknings- og forvaltningssamarbeidet med Russland.

«Uten samarbeid om forvaltning, forskning og kontroll, er det en risiko for at en bestand fiskes ned. Det kan skade den viktige torskebestanden i Barentshavet, og det er en risiko for at det oppstår uvisse følger for økosystemene», skriver Skjæran i sitt svar.

– Ikke tilfelle

Skjæran påpeker at matvarer, herunder også sjømat, med noen få unntak, har aldri vært omfattet av EUs eller Norges sanksjoner mot Russland.

«Det samme gjelder for fôrvarer. Det er derfor ikke tilfelle at Russland får inntekter for handel med fôrvarer med Norge, mens de er avskåret fra slik handel med EU. Næringsaktørene avgjør selv hvilke varer de importerer eller eksporterer innenfor det til enhver tid gjeldende sanksjonsregimet», heter det i svaret fra Skjæran.

Fiskeriministeren påpeker videre at den russiske fisken som landes i norske havner utgjør en liten andel av råstoffgrunnlaget til norsk industri.

«Omsetningstall viser at om lag 90 pst. av den russiske fisken som landes i Norge går inn på tollager, før den deretter sendes videre til EU og andre markeder og at om lag 10 prosent importeres til Norge», viser Skjæran til.

– Vil kunne svekkes

Når det gjelder om ministeren er bekymret for at Norges omdømme svekkes, som følge av at eksporten fra Norge til Russland har økt, svarer Skjæran:

«Norge er verdens nest største eksportør av sjømat og norsk fiskeriforvaltning er anerkjent. Dersom forvaltningssamarbeidet med Russland i Barentshavet opphører og dette skulle medføre at torskebestanden, som er godt forvaltet gjennom årtier, kommer under press, vil omdømmet til Norge generelt og norsk sjømat spesielt kunne svekkes. Omdømmet til norsk sjømatnæring i internasjonale markeder er et felles ansvar. Jeg mener at flere bør tenke over hvordan dette omdømmet best kan sikres».

Skjærans svar i sin helhet, finner du HER.