I den nye regjeringsplattformen, går det frem at Ap og Sp vil gjøre fiskerhavnene til et statlig ansvar. For de fylkeskommunene som i dag har fått overført ansvar for fiskerihavnene skal tilbakeføringen av ansvaret til staten skje i dialog med de berørte fylkeskommunene, står det i Hurdalsplattformen.

Den påtroppende regjeringen har også som mål å overføre mer gods til sjø, og vil foreta en utredning sammen med godsnæringen og skipsfartsnæringen for å få til dette. Videre vil den nye mindretallsregjeringen styrke satsningen på tiltak innen kyst, havn og farleder.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene. Samtidig vil regjeringen også utarbeide slike planer for å redusere vedlikeholdsetterslep på riksveiene.

Halvere fergepriser

Flere medier har de siste dagene omtalt at den nye regjeringen har som mål å halvere prisene på riksveiferger og fylkesveisferger i løpet av fireårsperioden. Dette bekreftes i Hurdalsplattformen, som ble presentert i dag klokken 14.

«Vi vil sammen med fylkeskommunene ta initiativ til at det utarbeides et felles takstregulativ for riksveiferger og fylkesveiferger, og ha som mål at prisene på fergesambandene for de reisende totalt sett halveres fra nivået 01.01.2021, og der staten dekker kostnadene for prishalveringen», heter det i den nye regjeringsplattformen.

Videre ønsker regjeringen gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, samt gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

Regjeringen har også som mål å ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for ras- og skredsikring av alle riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor.