Den nye meldingen skal gi forutsigbarhet for fiskerinæringen og sikre bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten, står det i Hurdalsplattformen, som ble lagt frem i dag klokken 14.

Regjeringen har som mål at kvotemeldingen blant annet skal sikre at kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte, at det legges begrensninger på eierskap i kystfiskeflåten og at bredden og mangfoldet i denne flåten trygges. Dette skal blant annet skje basert på tilstrekkelig kvotegrunnlag.

Videre peker regjeringen på:

  • At betingelser for tilbakefall av strukturkvoter avklares.
  • At flåten under elleve meter har gode rammevilkår, som gir lønnsom utvikling
  • Forutsigbarhet, fornying og gode inntektsmuligheter også for mannskap på to.
  • Det skal ikke åpnes for strukturering for flåten under elleve meter.
  • At nærmere bestemmelser for overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde for kystflåten avklares.

– Fisken tilhører fellesskapet

Regjeringen peker på at flåten skal sikres stabile, forutsigbare og gode rammebetingelser. «Det er et mål for regjeringen å øke bearbeidingen av sjømat i Norge, og samfunnskontrakten mellom hav og land skal styrkes», heter det i Hurdalsplattformen.

Videre vil den nye regjeringen sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast. Arbeiderpartiet og Senterpartiet understreker i plattformen at fisken tilhører fellesskapet, og at regjeringen er imot evigvarende kvoter.

Regjeringen vil også sikre at tiltak som kan sikre kystflåten prioritet til fiskefelt i kystnære områder utredes.

Om sporing og rapportering i kystflåten, sier regjeringen at de vil tilpasse innrapporteringskrav og regelverk for fiskeriene til de ulike flåtegruppene, slik at de minste fartøyene ikke får urimelige belastninger.

Videre ønsker regjeringen også å utrede tiltak som kan legge til rette for at flere kan delta i næringen, gjennom å dempe dagens høye kapitalbehov. «De som har investert i næringen, skal ivaretas på en god måte», heter det i Hurdalsplattformen.

Om pliktsystemet

Når det gjelder pliksystemet, skriver regjeringen at de vil videreutvikle og forsterke pliktsystemet for torsketrålerne «for å sikre at fisk blir landet og gir aktivitet i de tilgodesette kystsamfunnene i tråd med forutsetningene for ordningen og vurdere sanksjoner, i form av reduserte kvoter, dersom forpliktelsene ikke følges opp», heter det i regjeringsplattformen.

Videre vil regjeringen sikre at fangst- og landingsmønsteret fra fiskeflåten i størst mulig grad tar hensyn til industriens behov for stabil tilgang på råstoff. Videre pekes det på at det er et mål å styrke ordningen med føringstilskudd.

Den nye regjeringen vil også vurdere ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg.

Anstendige lønns- og arbeidsvilkår

Regjeringen nevner også rekruttering til fiskeri gjennom målrettede ordninger og herunder tiltak for generasjonsskifte. Også innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet skal styrkes, regjeringen vil ha mer kontroll på kaikanten og styrke innsatsen for å stanse plastforurensning i havet.

Videre vil regjeringen sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sjømatnæringene og bruke A-krimsentre og Arbeidstilsynet mer aktivt i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien.

AP og SP vil videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten, samt sikre ordninger som legger til rette for grønn omstilling av fiskeflåten.

Mer om den nye regjeringens fiskeripolitikk:

Regjeringen peker på at de vil:

• Styrke bestands- og ressursforskningen i havet, langs kysten og i fjordene.

• Sikre sentrale norske gyteområder og fiskefelt mot ødeleggende påvirkning fra annen

næringsvirksomhet.

• Stimulere til innovasjon og bruk av ny teknologi i fiskeindustrien gjennom et marint

verdiskapingsprogram.

• Videreføre særordninger for permittering i fiskeindustrien.

• Stimulere til økt innenlands bearbeiding, blant annet ved å øke tilgangen på restråstoff som

grunnlag for utvikling av ny norsk industri.

• Sikre at fangst- og landingsmønsteret fra fiskeflåten i størst mulig grad tar hensyn til

industriens behov for stabil tilgang på råstoff.

• Bidra til en desentralisert mottaksstruktur gjennom å styrke ordningen med føringstilskudd.

• Sikre at de eksisterende rettighetene til fiske i sjøsamiske områder er reelle.

• Beholde et bærekraftig sjølaksefiske som en viktig næring og kultur- og tradisjonsbærer.

• Styrke likestillingen i fiskeriene.

• Ivareta norske fiskeriinteresser i kvoteforhandlinger med andre land.