Norge vurderer, i likhet med EU, sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til våre havner. Det opplyser fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Fiskeribladet i en epost.

Etter lang taushet har fiskeriministeren nå bestemt seg for å være mer tydelig og offensiv på at den norske regjeringen skal verne fiskerisamarbeidet, men også at det vurderes tiltak dersom EU iverksetter nye slike.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Pressefoto

Norske interesser

I eposten til Fiskeribladet uttaler fiskeri- og havministeren at Norge på det sterkeste fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina - men at Norges naboskap med Russland krever kontakt og dialog også i denne situasjonen.

– Det er helt grunnleggende for norske interesser å ta vare på fiskerisamarbeidet, heter det i e-posten.

– Fiskerisamarbeidet er viktig for å sikre videreføring av vår felles bærekraftige fiskeriforvaltning i nordområdene, slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre fiskebestandene i Barentshavet som vi deler med Russland.

Stenge norske havner

Når det gjelder spørsmålet om å stenge norske havner for russiske fartøyer, vises det i e-posten til at Norge, i likhet med EU, vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til havnene.

– Vi må også se på hvordan dette vil påvirke fiskerisamarbeidet, og jobber med problemstillinger knyttet til dette. Vi vedtar ikke ensidige norske sanksjoner, derfor er vi i tett kontakt med EU og våre naboland om dette.

– Situasjonen er under rask utvikling. Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet vurderer situasjonsbildet fortløpende og vil holde næringslivet løpende informert, meldes det fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Samarbeidet lenge

I e-posten vises det også til at Norge har samarbeidet på et fiskerifaglig nivå med Russland i snart 50 år, gjennom et skiftende politiske klima.

– Selv om vi står i en vanskelig situasjon nå, så deler Norge fortsatt fiskebestandene i Barentshavet med Russland, og vi får ikke en forsvarlig forvaltning uten et samarbeid, heter det i e-posten.

Det vises også til at den norsk-russiske fiskerikommisjonen ble opprettet i 1975, og har gjennom snart 50 år sikret en bærekraftig forvalting av de felles fiskeressursene Norge deler med Russland.

– Fiskerikommisjonen er et forum der Norge og Russland årlig møtes for å bli enige om årlig totalkvoter for fangst på felles fiskebestander i Barentshavet, og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland, påpekes det i meldingen.

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt Foto: FNI

Ikke det mest fornuftige

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt sier i en kommentar at å utestenge russiske fartøy fra norske havner kan være en risikabel vei å gå.

– Dette er ikke den mest fornuftige tilnærmingen til Russland. Et slik tiltak vil ikke bare ramme norske økonomiske interesser, men også sette samarbeidet med Russland på fiskeriområdet i fare, sier han.

Østhagen mener et slikt tiltak vil sette Norge i et stort dilemma også knyttet til Svalbardsonen, der Russland gradvis har tilpasset seg norsk håndhevelse av regelverk og reguleringer.

Lite konflikt

– Her har det nesten ikke vært noen større konfliktsaker siden forsøket på oppbringelsen av den russiske tråleren «Elektron», sier han og tror at konfliktnivået fort kan eskalere om Norge endrer noe i samarbeidet på fiskeriområdet.

Fiskerisamarbeidet med Russland
  • Siden midten av 1970-tallet har Norge og Russland samarbeidet om forvaltning av felles fiskebestander i Barentshavet, med nordøstarktisk torsk som den kommersielt viktigste bestanden.
  • Delegasjoner fra begge land møtes årlig i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon for å fastsette totalkvoter og legge overordnede føringer for utøvelsen av fisket. Det foregår også samarbeid i underutvalg og arbeidsgrupper.
  • Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland har overlevd både kald krig, Sovjetunionens fall og tøffe forhandlinger partene imellom, og har blitt omtalt om en av de største suksesshistoriene i internasjonal fiskeripolitikk.
  • Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fikk i 2019 Thorvald Stoltenbergs pris for samarbeidet om fiskeriforvaltning og fiskeriforskning i Barentshavet.

– Vi har unngått konfliktsaker med russiske fiskere og fått en god dialog med russiske myndigheter på fiskeriområdet. Om Norge nekter russiske fartøyer anløp til norske havner, kan det bli en mer amper stemning og det kan bli vanskeligere å håndheve norske regler i Svalbardsonen, sier Østhagen.

Det igjen kan få konsekvenser for møtene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen, mener han.

– Det kan bli vanskelig å møtes i kommisjonen, dersom Norge har iverksatt sanksjoner mot russiske fiskefartøyer, mener han.