Nærings- og fiskeridepartementet vil fremdeles gi en driftskonsesjon til Nordic Rutile, som vil utvinne mineralet rutil i Engebøforekomsten i Førde. Det skjer etter en grundig vurdering, skriver departementet i en pressemelding.

Driftskonsesjonen ble tildelt 17. juni 2020, men vedtaket ble påklaget og klagesaken havnet hos Nærings- og fiskeridepartementet 9. november 2020.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette endelig er avklart, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum til NRK.

Samtidig skjerper næringsministeren miljøkravene i driftskonsesjonen, og ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring.

Vedtaket kan ikke påklages

Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon.

– Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig. Det har vært viktig for meg å gå så langt som mitt handlingsrom tillater, uttaler næringsminister Jan Christian Vestre i meldingen fra departementet.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Krav til Nordic Minings
  • Krav om størst mulig ressursutnyttelse av forekomsten. Andelen overskuddsmasser skal reduseres i alle prosesser, slik at behovet for deponering blir minst mulig, basert på beste tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige drifts- og deponeringsmetoder. Selskapet skal ha mål og planer om årlig reduksjon av overskuddsmasser, og rapportere om dette.
  • Selskapet skal utrede hvordan dagbrudd og underjordsdrift kan drives på en slik måte at en størst mulig andel av overskuddsmassene kan tilbakefylles i utdrevne områder.
  • Selskapet skal benytte utslippsfrie, alternativt fossilfrie maskiner, og ha mål og planer for årlig reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp, og annen miljøpåvirkning som for eksempel kjemikaliebruk og avfall.
Kilde: regjeringen.no

Arbeidsplasser og næringsliv

Før selskapet kan starte utvinning, må blant annet driftsplanen være godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.

– Dette vil kun skje dersom de skjerpede miljøkravene oppfylles, skriver næringsministeren.

Videre sier Vestre at prosjektet kan gi lokale arbeidsplasser, ny kompetanse og bidra til næringsutvikling i regionen. Han viser samtidig til at mineralloven åpner for å revidere driftskonsesjonen etter ti år. Det skjer basert på ny kunnskap, teknologisk utvikling og oppdaterte miljøbestemmelser.

– Det er ingen hemmelighet at Engebø-prosjektet har vært omstridt. Det var derfor nødvendig med et omfattende og grundig arbeid for å fatte et vedtak i klagesaken, som også har reist noen viktige spørsmål knyttet til framtidens mineralnæring i Norge, skriver ministeren.

Ny mineralstrategi

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny mineralstrategi, som skal legges fram i løpet av året.

– Vi vil blant annet søke ny kunnskap om ulike deponeringsformer, herunder vurdere framtiden til sjødeponi.

Engebø-saken
  • Reguleringsplanen for Engebøfjellet ble vedtatt av Naustdal kommune 11. mai 2011 og av Askvoll kommune 12. mai 2011. Vedtakene ble endelig godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. april 2015.
  • Utslippstillatelsen, herunder spørsmålet om sjødeponi, ble innvilget av Klima- og Miljødepartementet 5. juni 2015. Vedtaket ble påklaget, men opprettholdt av Klima- og miljødepartementet 19. februar 2016.
  • Driftskonsesjonen ble tildelt etter mineralloven av Direktoratet for mineralforvaltning 17. juni 2020. Vedtaket ble påklaget, og klagesaken oversendt Nærings- og fiskeridepartementet 9. november 2020. Nærings- og fiskeridepartementet har ferdigbehandlet klagesaken og skjerper miljøkravene med nye vilkår i driftskonsesjonen.
Kilde: regjeringen.no