Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av alle fiskerihavnene med alle fylkeskommunene som overtok dette ansvaret i 2020. Avtalene har virkning fra 1. januar, og gir Kystverket ansvar for statlige fiskerihavneanlegg som moloer og kaifronter langs hele kysten. I statens ansvar inngår også utdypning og merking av farvann inn til havn.

– Regjeringen ønsker å ruste opp havner og farleder, for å ivareta næringslivets behov og for å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene er et viktig steg i riktig retning. Nå ønsker vi å kunne realisere nye fiskerihavneprosjekter så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fredag.

– Ryddet opp i

Den forrige regjeringen ønsket som en del av regionreformen å overføre fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene, men det var kun fylkene fra Vestland og sørover som gikk med på dette. Siden den tid ansvaret for havnene vært uavklart og delt.

– Usikkerheten rundt ansvaret for fiskerihavnene har ført til at investeringer i viktige fiskerihavneprosjekter langs kysten har stoppet opp. Dette har vi nå ryddet opp i, sier Skjæran.

Gjeninnføring av det statlige ansvaret for fiskerihavner vil omfatte 140 anlegg, og om lag 85 prosent av disse ligger i næringsaktive fiskerihavner.