Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag.

– Den nye transportplanen er en historisk satsing på fiskerihavner. Havnene er viktige for både næringsliv og beredskap. For to år siden tok denne regjeringen tilbake det statlige ansvaret for fiskerihavnene. Det var et grep vi tok nettopp for å kunne satse på en framtidsrettet havnepolitikk for hele kysten, uttaler fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Fiskeribladet har tidligere denne uken omtalt regjeringens løfter om storutbygging i tre fiskerihavner, da på Andenes, Røst og Værøy.

Oppgraderer fiskerihavnene

I første seksårsperiode har regjeringen satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke framkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko.

– Fiskerinæringen har behov for oppgraderte havner som kan ta imot større fartøy tilpasset dagens kystflåte, og mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt. Det er viktig for de som bor og jobber langs kysten, spesielt i nord, forklarer Myrseth.

I andre periode vil regjeringen fortsatt støtte opprustingen av fiskerihavner, spesielt i Nord-Norge, og vil utrede nye behov og tiltak i samarbeid med lokale myndigheter.

Hun mener gode koplinger mellom sjø og land er viktig for både næringsliv og beredskap.

– Regjeringen prioriterer nå mer penger til opprusting av fylkesveinettet og styrker satsingen på ras- og skredsikring på fylkesvei, sier Myrseth.

I Stortingsmeldingen legges det opp til at Nordland (4 milliarder), Troms (3,3 milliarder) og Finnmark (1,3 milliarder) skal få til sammen 8,6 milliarder kroner til fylkesvei i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet.

Fiskerihavntiltak

Regjeringen skriver at den viderefører og styrker tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak.

– Regjeringen vil fortsette å prioritere kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal utvikling og verdiskaping. Nå viderefører vi og styrker ordningen. I 2024 vil Kystverket gi støtte på 80 millioner kroner til kommunale fiskerihavntiltak, uttaler Myrseth.

Siden 2022 har Kystverket, som forvalter ordningen, gitt tilskudd på til sammen 150 millioner til mindre fiskerihavnetiltak som kystkommunene mener er viktige, men som er så kapitalkrevende at de ikke lar seg gjøre uten statlig støtte.

Stad skipstunnel

Over perioden 2022–2024 er det satt av 240 mill. kr til Stad skipstunnel, skriver Bergens Tidende. I planperioden er det prioritert ytterligere 3,2 milliarder kroner til prosjektet. Anbudskonkurransen for prosjektet er planlagt med oppstart i 2024 og ferdigstilling i 2025.

– Dette var forventet etter regjeringens vedtak i høst om å lyse skipstunnelen ut på anbud. Jeg ble likevel veldig glad for å se det svart på hvitt, sier prosjektleder Randi Paulsen Humborstad til BT.

– For sjøtransporten prioriteres ferdigstilling og oppstart av flere farleds- og fiskerihavnetiltak, herunder Stad skipstunnel i første seksårsperiode. Dette har vi jobbet mye for, og noe vi er svært positive til, uttaler Kenneth Erdal, seniorrådgiver i Kystrederiene.

Stad skipstunnel har av sjømatnæringen blitt trukket frem ved flere anledninger.

Flere kritiske

Både Kystrederiene og Norske havner er kritiske til regjeringens transportplan. Regjeringen har lagt til grunn en økonomisk ramme på 34 milliarder kroner til kystformål i planperioden, av en total ramme på 1208 mrd. kr. Andelen til kystformål er 2,8 %.

– At andelen av den totale rammen til sjøtransport er under 3 % er altfor lavt, og fører til at havner, farleder og viktig infrastruktur for sjøtransporten igjen blir kraftig nedprioritert, uttaler Kenneth Erdal, seniorrådgiver i Kystrederiene.

Direktør Kjell-Olav Magne Gammelsæter i Norske Havner er også kritisk:

– Regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan vil stå igjen som det endelige beviset på en feilslått transportpolitikk, uttaler han.