Fra og med torsdag denne uka må fiskere betale en ressursavgift til Staten. Ressursavgiften vil omfatte all førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, og gjelder for alle norske fangster, også ved levering i utlandet.

Avgiftssatsen er på 0,42 prosent.

Løsninger for verdiskaping

Norges Kystfiskarlag skriver i en pressemelding at de er svært skuffet over Stortingets varslede innføring av denne avgiften.

– I stedet for å pålegge flåteleddet en ny avgift, må myndighetene finne løsninger og virkemidler som bidrar til å styrke og videreutvikle samfunnskontrakten mellom flåte og landindustri på en måte som kan øke verdiskapingen av fiskeressursene i Norge, sier leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, i meldingen.

Press om liberalisering

Kiil mener det er riv ruskende galt å pålegge kystflåten under 28 meter denne avgiften, som i dag leverer råstoff som landindustrien kan nyttiggjøre seg av gjennom bearbeiding i Norge.

– Avgiften vil bidra til ytterligere press om liberalisering og av eksisterende lovverk, og formålsparagrafene i fiskerilovgivningen vil på sikt tape legitimitet og svekke mulighetene for aktivitet og bindinger som fiskeressursen i dag har til lokalsamfunn. Det er en utvikling vi sterkt vil advare mot.

Økonomiske konsekvenser

Organisasjonen mener også at det totale avgiftstrykket er urimelig høyt for fiskeflåten.

– Kontrollavgift, tredobling av CO2-avgift, krav om nytt sporingssystem for fiskeflåten under 15 meter og et varslet avfallsgebyr er i sum avgifter som kommer til å innebære store økonomiske konsekvenser for kystflåten, skriver Kystfiskarlaget i meldingen.

Kiil sier i meldingen at Kystfiskarlaget kommer til å jobbe aktivt opp mot storting og regjering for å få endret dette.