– Jeg har hatt et stort engasjement for dette, noe Fylkesnes også har hatt. Vi har diskutert det i flere omganger. Vi har fått gode innspill som jeg synes er fornuftig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Fiskeribladet.

Fredag melder han at regjeringen har besluttet å forenkle rapporteringskravene for den minste fiskeflåten (se faktaboksen). SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener kompromisset som er gjort nå vil gi ro til flåten.

– Bakteppet er et vedtak som ble gjort med revidert i fjor, og ordinært budsjett i år. Vi har diskutert dette over lengre tid, og kommet frem til dette kompromisset som jeg tror kan gi ro til flåten, sier Fylkesnes.

Stor sak for fiskerne

Sporting og rapportering har vært en av det siste årets store konfliktsaker, og det er spesielt sistnevnte fiskerne og deres organisasjoner har etterspurt forenklinger i.

Dette er endringene
  • Fartøy under 11 meter trenger kun å sende landingsmelding. Det betyr at de får fritak fra ERS-forskriftens krav om å sende havneavgangsmelding og fangstmelding.
  • Fartøy under 15 meter kan rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Utover et slikt restkvantum må fangsten sorteres og rapporteres på art.
  • Fartøy under 15 meter som lagrer levende fisk i sjø (herunder bl.a. låssetting) fritas fra krav om omlastingsmelding for denne aktiviteten.
  • Fartøy under 15 meter fritas fra krav om daglig fangstmelding for turer som går over to dager.
  • Innkjøringsfasen utvides med myk håndheving inntil ordningen er evaluert
  • Det gjennomføres en evaluering innen september 2024, slik at denne kan legges til grunn for innfasing av ordningen for fartøysgruppen 8–10 meter fra 1. januar 2025.
  • Det gjøres ikke endringer i dagens tekniske krav til kommunikasjonsutstyr.

– I dialog med næringens organisasjoner har vi nå landet på en løsning som gir vesentlig enklere rapportering for den minste flåten. Jeg er trygg på at vi nå har kommet til et godt kompromiss i tråd med Hurdalsplattformen, melder Skjæran i en pressemelding.

I starten av mars var statsråden på Myre. Da hadde han blant annet med seg nok en utsettelse av innføringen av rapporteringskravene for fartøyene mellom 10–11 meter. Der møtte han blant annet sjarkfisker Ketil Martinsen, som etterspurte rapporteringsforenklinger – og statsråden lovet at det ville komme.

Behov for forskere og myndigheter

Fiskeriorganisasjonene har etterspurt forenklinger i lang tid. Fiskeribladet har spurt Skjæran om hvorfor det har tatt såpass lang tid å komme med forenklinger.

–Vi vil forenkle for den minste flåten, men samtidig må mine behov for å ha oversikt over det kystnære fisket ivaretas, sier Skjæran.

– I tillegg må vi ivareta forskernes behov og kontrollmyndighetenes behov, følger han opp.

– Komplisert balansegang

Han forteller at det er en balansegang mellom å forenkle og ha kontroll.

– Fiskeridirektoratet har hatt nært samarbeid med fiskeriorganisasjonene, noe jeg også har hatt. Nå er vi klar, og har funnet riktige balansebehov for å svare på de behovene vi har, sier Skjæran.

Dette er praktisk greit for de som har sitt daglige arbeid i båtene, følger han opp.

– Hva tror dere fiskerne mener om dette?

– Jeg håper at de ser at vi mente alvor med det som står i Hurdals-plattformen, og at vi har landet i et balansepunkt som de kjenner seg igjen i, sier statsråden.

Kun én landingsmelding

Regjeringen fremhever selv ett punkt som det viktigste: at fartøy under 11 meter kun skal sende en enkel landingsmelding.

– Grunnregelen er fortsatt at ulike arter skal rapporteres for seg, men fartøy under 15 meter kan likevel rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Fartøy under 15 meter fritas fra krav om «midnattsmelding» for turer som går over to dager. I tillegg blir det enklere for de som driver med låssettingsfiske, melder regjeringen.

– Med disse endringene har vi tatt hensyn til driftsmønsteret til den minste flåten, slik at fiskerne ikke får urimelige belastninger, forklarer Skjæran i en pressemelding.

Å skille på artene er viktig for at rapporteringen skal ha verdi for forskningen og kontrollen, opplyser departementet.

Skal ikke frykte

Samtidig forsikrer Skjæran om at fiskerne ikke trenger å frykte for feilestimering av bifangsten. Det skal ikke gis gebyr for dette. Fiskeridirektoratet vil utvide innkjøringsfasen og praktisere myk håndheving inntil næringa og Fiskeridirektoratet har evaluert rapporteringsregimet.

– Med disse endringene har vi tatt hensyn til driftsmønsteret til den minste flåten, slik at fiskerne ikke får urimelige belastninger, forklarer fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Her avbildet i Bergen tidligere i uken. Foto: Anders Furuset

–Vi vil gjennomføre en evaluering innen september 2024, slik at denne kan legges til grunn for innfasing av ordningen for fartøysgruppen 8–10 meter fra 1. januar 2025, sier Skjæran.

I tillegg har Fiskeridirektoratet tidligere endret praksis for de samfiskelag hvor begge registrerte fartøy har et aktivitetskrav, slik at kun ett av disse fartøyene må rapportere fiske- og fangstaktivitet under samfiske.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre forskriftsendringen innen kort tid.