I en pressemelding opplyser Fornybar Norge at et utfyllende brev ble sendt til myndighetene 1. september, der en rekke organisasjoner ber regjeringen prioritere naturkartlegging av havvindområder i statsbudsjettet.

246 millioner kroner

Organisasjonene og havvindutbyggerne ber regjeringen sette av en kvart milliard til dette for neste års budsjett.

Dette ønsker organisasjonene:
  • Regjeringen må sette av minst 246 millioner norske kroner til kartlegging av havbunn, økosystemene i vannmassene og fugl i 2024. Organisasjonene mener dette bør være en del av en langsiktig finansieringsplan som dekker minst en femårsperiode.
  • Det må lyses ut midler til forskning om påvirkning fra havvind, innovative naturpositive løsninger, sameksistens, overvåkningsteknologi, bærekraftige materialer og effekter på hele økosystemnivåer.
  • For å sikre systematisk kunnskapsinnhenting fremover, bør Norge hente inspirasjon fra Danmark, som nylig opprettet et havnaturfond med 500 millioner DKR til forskning om effekter av havvind på natur og miljø. De mener Forskningsrådet er blant dem som kan forvalte noe slikt i Norge.
Kilde: Fornybar Norge

– Stortinget har bedt regjeringen legge frem en helhetlig plan for naturkartlegging av norske havvindområder allerede i 2024-budsjettet. Medlemsorganisasjonene i OEDs sameksistensgruppe har samlet inn informasjon om hva som minst må avsettes i statsbudsjettet for 2024 for at Stortingets vedtak skal kunne oppfylles, skriver Fornybar Norge.

– Hastverk

Sameksistensgruppen består av DNV, Fiskarlaget, Fiskebåt, Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet (HI), Offshore Norge, og WWF Verdens naturfond.

– Det er nå nasjonal enighet om at vi ikke skal bygge ut vindkraftverk i viktige gyte- og fiskeområder, samt at det skal tas nødvendig hensyn til fiskens vandringsruter. Tidlig og god kartlegging av sjøbunn og marin natur er en sentral forutsetning for dette, uttaler Fiskarlaget-leder Kåre Heggebø i pressemeldingen.

Også Audun Maråk i Fiskebåt mener det er viktig å bevilge nok tid og penger til kartlegging:

– Regjeringen har hastverk med å komme i gang med vindkraftverk til havs, men vi må ikke gå på akkord med naturressursene. Det er derfor viktig å bevilge nok penger til grundige naturkartlegginger allerede i 2024. All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri, uttaler han.