Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får ansvaret for kystforvaltning, maritim politikk, grønn skipsfart og koordineringen av det nasjonale havarbeidet. Det ble bestemt i statsråd i dag, går det frem av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

Fra før har statsråden ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den marine forsknings- og innovasjonspolitikken.

– Norge er en stor havnasjon. Vi forvalter havområder som er seks til syv ganger større enn vårt eget landområde, og som vil gi viktige inntekter, arbeidsplasser og muligheter i årene som kommer. Regjeringen har store ambisjoner for havet, uttaler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), i meldingen.

Vil øke eksporten

- Vi er en av verdens største skipsfartsnasjoner og verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Den norske velferdsstaten er i svært stor grad bygd på inntekter fra havet. Vi skal forvalte og utnytte ressursene i havet på en måte som skaper flere trygge helårsarbeidsplasser og bidrar til større verdiskaping både lokalt og nasjonalt, uttaler Skjæran i samme melding og viser til at regjeringen har satt seg et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030.

- Da er vi avhengig av å lykkes med å utvikle eksisterende og nye næringer i havet. Jeg kjenner både på et stort alvor og stor glede over å ha fått ansvar for så viktige fremtidsnæringer, legger Skjæran til.

Ansvaret for kystforvaltning flyttes fra samferdselsministeren til fiskeri- og havministeren.

- Havnene er viktige for verdiskaping og bosetting langs kysten. Regjeringen vil ruste opp havner og farleder slik at vi kan få mer gods fra vei til sjø, og sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn, sier Skjæran.

Overtar ansvar fra samferdselsministeren

Ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø overføres også til fiskeri- og havministeren. Dette har til nå vært samferdselsministerens ansvar.

Overføringen innebærer at styringen av Kyst- og miljøavdelingen flyttes fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet, med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål.

Ansvaret overføres allerede nå, men det tas sikte på at endringene i departementsstrukturen formelt blir gjennomført med virkning fra 1. januar 2022, går det fram av meldingen.

- Enormt potensiale

Ansvaret for maritim politikk flyttes også - fra næringsministeren til fiskeri- og havministeren.

- De havbaserte næringen har et enormt potensial. Det ventes særlig sterk vekst innen oppdrett, fiskeforedling, havvind, og maritim næring. Jeg vil sørge for god sameksistens mellom de ulike havnæringene. Vi har sagt i plattformen at vi blant annet skal utarbeide næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet, sier Bjørnar Skjæran videre i meldingen.

I praksis betyr dette at Skjæran får ansvar for regjeringens politikk for maritime næringer, skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører.

Overføring av ansvaret innebærer at fiskeri- og havministeren overtar ansvaret for sjøsikkerhet, etatsstyringsansvaret for Sjøfartsdirektoratet, arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU, samt nasjonalt regelverk på området.