Onsdag la Nærings- og fiskeridepartementet ut fire høringsnotater på høring. Disse forslagene skal ende opp i en kvotemelding 2.0.

– Fiskebåt er positive til at departementet har gjort en grundig utredning av disse temaene, og legger til grunn at det er en målsetting å innfri næringsaktørenes berettigede forventninger om stabilitet og forutsigbarhet i fiskeripolitikken, sier administrerende direktør Audun Maråk i en melding på Fiskebåt sine hjemmesider.

Fiskebåt trekker fram at utredninger og politisk behandlinger av rammevilkår har bidratt til å skape en usikkerhet i næringen i en årrekke.

Fiskebåt understreker at norsk fiskerinæring nå er lønnsom og attraktiv.

– Den viktigste faktoren for denne utviklingen har vært et tett og godt samarbeid mellom myndigheter og næringen om sentrale rammevilkår. Fiskeflåten er avhengige av forutsigbare og langsiktige rammevilkår, ikke minst at ressursfordelingen og strukturpolitikken ligger fast, sier Maråk i meldingen.

Han slår fast at varig løsninger forutsetter et bredt politisk flertall rundt den kommende kvotemeldingen.

– Fiskebåt håper at regjeringen lykkes med dette, og vil bidra konstruktivt i den videre prosessen, sier Maråk.