Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet med å gi havbruksnæringen skryt for hvordan den har utviklet seg fra pionervirksomhet til Norges nest største eksportnæring. Før han gikk inn på forklaring på hvorfor det er viktig for dem å få inn mer skatteinntekter.

– Samtidig som vi skal satser på havbruksnæringen, og annet produktivt næringsliv, skal vi også utvikle velferdsstaten. Velferdsstaten er en av de fineste definisjonen på spleiselag, sier Støre.

Her er hovedpunktene i forslaget som ble lagt frem tirsdag

– Har hørt på næringen

Støre forklarte at de har hørt på høringssvarene de har fått inn.

– Vi har tatt med høringsinnspillene, som har fått konsekvenser for den delen vi presenterer i dag, sier Støre.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk
  • Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent
  • Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes. Produksjonsavgiften trekkes fra bunnfradraget krone for krone for de som kommer i grunnrenteskatte-posisjon
  • Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner
  • Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.
  • For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger
  • Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget
  • Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år
  • Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.
  • Stortinget ønsket å lande utkastet til en endelig lov 16. mai – denne datoen ble utsatt med en uke, til 23. mai.
Kilde: Regjeringen.no / DN

Trygve Slagsvold Vedum tok så over ordet for å forklare hvorfor de vil hente inn mer skatteinntekter fra havbruksnæringen. Han viste blant annet til tabeller for å vie lønnsomheten.

– Regjeringens målsetning er at litt av det store overskuddet som kommer skal gå tilbake til lokalsamfunnet, litt til å finansiere, sykehus, forsvar, politi og grunnleggende ting vi trenger

– Det er konstantstrømskatt, som vil at det du invester skal du få tilbake igjen. Den er investeringsvennlig, sier Vedum.

Videre gikk han gjennom noen konkrete punkter i forslaget. Blant annet en endring på verdifastsettelsen av konsesjoner som han trakk frem.

– Så har vi et nytt element. Man får et inntektsfradrag på 40 prosent for konsesjonene man kjøpte i 2018/2020 og fastpris i 2020. De selskapene som kjøpte den gang forstår veldig godt hva dette dreier seg om, sier finansministeren.

Satsen har vært en av de mest diskuterte. Der forslaget først hadde 40 prosent har det nå blitt redusert til 35 prosent. Støre viste til på pressekonferansen at det er høringsinnspillene, alle besøkene de har vært på og innspill utenom høringen som grunn til at de har redusert satsen med fem prosent.

Mer til vertskommunen

Finansminister var klar på at det var viktig for dem at vertskommuner fikk mer igjen.

– De samfunn som setter av areal til havbruk, skal sitte igjen med mer og bli kompensert for det. Da får vi en produksjonsavgift som går uavkortet til fylke og vertskommuner, sier han og utdyper videre:

– Så øker vi andelen fra auksjonsinntektene. Vi mener vertskommuner og fylker skal få 55 prosent, og staten reduserer sin andel med 15 prosent. Så vertsksommuner og kommuner kommer bedre ut

I tillegg viste han til at vertsfylkenes andel fra havbruksfondet økes fra 12,5 prosent til 20 prosent.

Vil ha bredt forlik

Etter gjennomgang av noen av punktene de la frem fikk de to spørsmål om de tror de kan få SV med på et forlik eller om de vil søke bredt forlik.

– Vi ønsker en ordning som står seg over tid. Vi inviterer Stortinget til bredt forlik om det vi nå har lagt frem. (...) Vi ønsker et bredt forlik, sier Støre.

Senere i pressekonferansen påpekte han at han mener Høyre bør være for denne skatten. Samtidig har Høyre gjort det klart at de er skuffet med det som ble lagt frem tirsdag.

– Jeg mener Høyre bør være for denne skatten. Den er næringsvennlig, som vi har sagt flere ganger. Og den bygger på overskuddet.

– Hvor mye inntekt vi får fra grunnrenteskatten vil variere fra år til år, påpeker Vedum, som viste til at det er en overskuddsbasert skatt.

– Den totale beskatningen blir 57 prosent, sier Vedum, om de med over 70 millioner i bunnfradraget.

Tidligere har det vært snakk om et proveny på opp til 3,8 milliarder kroner. På spørsmål om hva de nå forventer å få inn i skatt for 2023 på grunnrenten er Støre forsiktig med å fastslå noe.

– Jeg er varsom med å fastslå det. Jeg kan ikke gi et tall på det, svarer han, og viste til at siden det er en overskuddsbasert skatt er det vanskelig å fastslå.