I Ap og Sps regjeringsplattform, går det frem at de vil utarbeide en ny kvotemelding. Til det sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, følgende:

– Vi har merket oss at regjeringen vil utarbeide en ny kvotemelding, og det er avgjørende at vi nå får gode avklaringer på hvordan kvotesystemet skal fungere. Her vil Fiskarlaget selvsagt komme med tydelig råd som tar hensyn til hele fiskeflåten på en god måte. sier fiskarlagslederen i en uttalelse på fiskarlagets nettsider.

– Et stort ansvar

Han er positiv til at regjeringsplattformen er tydelig på at sentrale norske gyteområder og fiskefelt skal sikres mot ødeleggende påvirkning fra annen næringsvirksomhet.

Videre påpeker Ingebrigtsen at Fiskarlaget er enige med den nye regjeringen at arbeidet med likestilling i næringa må styrkes.

En annen viktig sak som har kommet på dagsordenen de siste dagene er også tydelig med i regjeringens plattform.

– Her har både vi i Norges Fiskarlag og næringa generelt et stort ansvar. Dette vil utvilsomt bli en viktig sak i tida framover. Dette handler om både rekruttering og næringas omdømme. Vi må sikre at alle om bord i fiskebåtene har en trygg og god arbeidsplass og der vil også vi måtte ta tydelige og langsiktige grep i tiden fremover, sier fiskarlagslederen.

Grønn omstilling

I regjeringsplattformen slås det fast at det må sikres ordninger som legger til rette for en grønn omstilling i fiskeflåten på en god måte. Regjeringen vil også videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i flåten.

– Regjeringsplattformen peker på at det skal utarbeides partnerskap med næringslivet for å sikre en effektiv og balansert klimaomstilling. Her er vi fra Norges Fiskarlag klar til å være med. Vi har også merket oss at plattformen trekker fram at avgiftspolitikken må ta hensyn til særskilt berørte grupper og at det tas hensyn til næringenes konkurransekraft. Dette er særlig viktig for flere av de norske fiskeriene, blant annet reketråling, sier Ingebrigtsen.

Han synes også det er viktig at regjeringsplattformen er tydelig på at rapporteringskrav og regelverk må tilpasses de ulike flåtegruppene slik at de minste fartøyene ikke får urimelige belastninger.

– Når det gjelder samferdsel og infrastruktur er vi fornøyde med at regjeringen har store ambisjoner, og ikke minst at ansvaret for fiskerihavnene overføres til staten.

Oppsummert mener fiskarlagslederen at Hurdalsplattformen er et godt utgangspunkt for et tett samarbeid med regjeringen fremover.