Jaob Vest og Jari Kystfiske ble i Vestre Finnmark tingrett dømt for feilrapportering av innmeldt fangstestimat i sin landingsmelding. Rederiet ble dømt til inndragning av 148.694 kroner og sakskostnader på 10.000 kroner.

Jari Kystfiske anket dommen i tingretten, men Hålogaland lagmannsrett avviste 14. desember 2022 å behandle saken. Da gikk Hellsø til Høyesterett, som nå har overprøvd lagmannsretten og sørget for at Jari Kystfiske får prøve saken for lagmannsretten.

– Imøteser prøving i lagmannsretten

Fiskeridirektoratet hadde kontroll med Jari Kystfiske og i motsetning til en tidligere kontroll, så la ikke Fiskeridirektoratet sløyd fisk til grunn for kontrollen av fangstestimat. Denne praksisen mener Fiskarlaget ikke kan følges.

– Vi imøteser nå en prøving av saken i lagmannsretten, sier Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø til Fiskarlagets nettside.

Fiskeribladet har ikke lykkes med å få kontakt med verken Jacob Vest eller Hellesø.

Advokat i Norges Fiskarlag Ståle Hellesø. Foto: Lena Knutli

Avvik ga forelegg

Kontrollen skjedde fredag 12. februar 2021 ved Tufjordbruket.

Som skipper på «Polarstjerna» meldte Vest via kystfiskeappen inn at det skulle landes 40.000 kilo rund torsk til Tufjordbruket i Tufjord.

Ved kontroll av fangsten, med veiing før sløyelinjen, ble torsken veid til 49.197 kilo rund vekt. Landet og veid kvantum etter sløying og ved bruk av fastsatt omregningsfaktor på 1,5 var 44.005 kilo i rund vekt.

Fiskeridirektoratet valgte å forholde seg til det kontrollerte lossede kvantum og ikke det veide landede kvantum. Dermed ble avviket så stort at Vest fikk et forelegg. Det ble ikke vedtatt og dermed havnet saken i tingretten.

«Polarstjerna» fra Hammerfest. Foto: Geir Vinnes

Ikke hjemmel

– Lagmannsretten ga i sin begrunnelse tilslutning til tingrettens vurderinger. Slike beslutninger fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett, men da er det bare saksbehandlingen Høyesterett kan prøve, sier Hellesø.

Ifølge advokaten peker Høyesterett på at et hovedspørsmål i saken er om det ble benyttet riktig kontrollmetode. Og at rederiet mener Fiskeridirektoratet ikke hadde hjemmel til å veie og kontrollere torsken i rund ubearbeidet tilstand.

– Høyesterett har i sin kjennelse vist til at begrunnelsen fra lagmannsretten ikke oppfylte minstekravene, ettersom den etterlater et inntrykk av at rederiets anførsel om manglende hjemmel ikke er forstått og vurdert.

Høyesterett opphevet derfor lagmannsrettens beslutning om ikke å tillate anken fremmet til ny behandling. Kjennelsen var enstemmig og det er verdt å merke seg er at Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var en av de tre dommerne, påpeker Hellesø.

Hellesø mener veieplikten først inntrer etter sløyingen. Og da er det etter landingsforskriften, sløyd torsk som er landet som skal danne grunnlaget både for kvoteavregningen og for kontrollen av fangstdagboken.

Fornøyd fisker

Jacob Vest sier til Fiskarlaget at han er glad for utviklingen i saken.

– Saken er prinsipiell for meg og oss i næringen og det blir derfor fint om vi nå kan få en ny rettsrunde på dette, sier han.

– Vi ble kontrollert på det samme mottaket året før og da var det også to vekter tilgjengelig. En var montert slik at torsken kunne veies med en gang, i losset rund tilstand.

Etter sløyelinja sto også da den lovpålagte vekta, som veier den sløyde fisken. Den gangen ble kontrollen fra Fiskeridirektoratet gjort med siste vekta som grunnlag, forteller han og påpeker at det oppleves svært uforutsigbart når det kontrolleres på ulikt vis, sier Vest