SSB melder at BNP Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter. Oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske. Holdes fiske og fangst utenfor var veksten mer moderat, nærmere 0,4 prosent.

Trakk opp bruttoproduktet

– Makrellkvoten var større i år enn de to foregående årene, og om lag halve kvoten ble landet i august. Det trakk opp bruttoproduktet i både fiskeriene og fiskeindustrien, sier Pål Sletten, seksjonssjef ved nasjonalregnskap i SSB, i en pressemelding fredag.

Norske og britiske myndigheter klarte ikke å komme til enighet om en bilateral avtale om gjensidig adgang på felles bestander i hverandres soner. Manglende soneadgang til britisk farvann og en høy kvote for inneværende år, medførte at den norske makrellflåten dro i gang sesongen tidligere i år i norsk farvann. I tillegg har myndighetene oppfordret flåten til å ta hele kvoten i år, for å sikre Norge bedre forhandlingsposisjon med kyststatene neste år.

Et tidlig makrellfiske har gitt rekordeksport av makrell.

– Ser vi bort fra fiskeriene, fortsatte gjeninnhentingen etter pandemien og august var den femte måneden på rad med oppgang i BNP Fastlands-Norge. Sommermånedene er imidlertid preget av sterk sesongvariasjon, og tallene bør derfor tolkes med varsomhet, sier Sletten.

SSB viser til at annen vareproduksjon vokste 1,7 prosent fra juli til august. Mesteparten av veksten skyldes makrellfisket. Produksjon av elektrisitet trakk ned veksten i august, sammen med bygge- og anleggsvirksomheten.

Husholdningenes konsum økte for femte måned på rad, og vokste i august 0,6 prosent. Likevel ligger konsumet 1,3 prosent lavere enn før pandemien inntraff, ifølge SSB.