Gulating lagmannsrett frifant Taranger Fiskeriselskap for erstatningskravet på knappe 52 millioner kroner fra North Sea Fisher Holding. Saken ble anket av Taranger etter at selskapet tapte erstatningssaken i tingretten.

I dommen av 22. oktober slås det fast at Taranger Fiskeriselskap og styreleder Harald Taranger ikke har opptrådt illojalt mot familiene Klepsvik og Øklands selskap North Sea, ved salget av den pelagiske tråleren «Magnarson».

– Sterkt uenig i dommen

– North Sea Fisher Holding er sterkt uenig i lagmannsrettens dom og den begrunnelse som er gitt for resultatet.