Fiskeridirektoratet har nektet den danske storrederen Henning Kjeldsen å være på eiersiden i norsk fiskeri. Det skjedde etter en dom i en omfattende «kvotesak» i Danmark.

I desember i fjor ble Kjeldsen dømt til å betale cirka 200 millioner kroner i byretten i Holsterbro, for å ha skaffet seg ulovlig tilgang på fiskekvoter via stråmenn, ifølge dommen. Stråmenn betyr i dette tilfelle personer eller selskaper som opptrer på vegne av Kjeldsen, for å skjule at det er Kjeldsen som egentlig står bak.

Det er Kjeldsens selskap Gitte Henning og syv andre selskaper som til sammen er dømt til å betale det konfiskerte beløpet. Den danske rederen fikk også en bot på 54 millioner kroner på toppen. I tillegg ble syv personer i hans omgangskrets dømt for å ha opptrådt som stråmenn. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

«Etter vår vurdering vil bruk av stråmenn for å tilegne seg fiskekvoter være et alvorlig brudd på grunnleggende regler også etter norsk fiskerilovgivning. Allmenne fiskeri- og samfunnsmessige hensyn tilsier at man er forsiktig med å tillate utenlandske eiere med slik historikk å eie andeler i norske fiskefartøy» skriver Fiskeridirektoratet i avslagsvedtaket.

«Gitte Henning» var en av Kjeldsens største fiskebåter. Foto: Marianne Hovden

Startet norsk fiskeriselskap

Kjeldsen solgte unna sin fiskerivirksomhet i Danmark og ville investere stort i norsk fiskeri. Ifølge danske fiskerbladet.dk, som viser til Economic Weekly, har Kjeldsen bygget seg opp en anslått formue på 2,3 milliarder kroner.

Henning Kjeldsen startet det norske fiskeriselskapet Hebjar Holding AS sammen med fiskerne og rederne Bjørn Kjellby og Arild Ludvigsen i mars i år. Kjeldsen hadde 40 prosent av aksjene og de to andre 30 prosent hver gjennom egne selskaper. Formålet er fiskeri og eie av selskaper med økonomiske interesser i fiskeri og selskaper som driver fiskefartøyer, omsetning av fisk og fiskeprodukter.

Kvoter på over 1600 tonn torsk hyse og sei fra fiskebåten «Kato» ble kjøpt i selskapet Lestasjeret AS, som da eide både «Kato» og kvotene. Båten ville de ikke ha og anskaffet i stedet den gamle reketråleren «Krutt», og flyttet kvotene over på det fartøyet, men fortsatt i selskapet Lestaskjeret.

Bjørn Kjellby og partneren Arild Andre Ludvigsen har kjøpt «Martine» fra Nordstrand Fiskeri i Thyborøn i Danmark. Båten heter nå «Astrid». Foto: Privat

Ordknapp dansk reder

Fiskeribladet har snakket med Kjeldsen som ikke vil si så mye.

– Du startet selskapet Herbjar Holding sammen med blant annet Bjørn Kjellby, for å investere i norske fiskebåter og kvoter?

– Nei jeg har ingen ting å si til det, sier Kjeldsen.

– Men norske fiskerimyndigheter ville ikke gi selskapet tillatelse å eie norske fiskebåter og kvoter, på grunn av ditt eierskap og den omfattende dommen i den såkalte kvotesaken?

– Det har jeg ingen ting å si til.

– Jeg forstår at den dommen er anket og saken kommer opp på nytt til høsten?

– Jeg har ingen kommentar til dette.

– Har du gitt opp investeringer i norsk fiskerinæring, eller vil du prøve igjen?

– Du må ha en veldig god weekend, sier Kjeldsen og avslutter samtalen.

Fiskeridirektoratets vedtak

Utdrag:

«Fiskeridirektoratet er kjent med at Henning Kjeldsen (eneeier av Henning Kjeldsen Holding Aps) den 17. desember 2021 er dømt i en enstemmig dom fra dansk byrett, for å ulovlig ha fått tilgang på langt flere fiskekvoter enn loven tillater ved hjelp av stråmenn. Han ble blant annet dømt til å betale en bot på 54 millioner danske kroner.

Det er i dette tilfellet ikke foretatt brudd på deltagerloven eller annen norsk fiskerilovgivning. Spørsmålet er om det likevel ut fra allmenne fiskeri- eller samfunnsmessige hensyn kan fastslås at overtredelsen av danske fiskerilovgivning er av en slik karakter at søknad om ervervstillatelse ikke bør innvilges.

Etter vår vurdering vil bruk av stråmenn for å tilegne seg fiskekvoter være et alvorlig brudd på grunnleggende regler også etter norsk fiskerilovgivning. Allmenne fiskeri- og samfunnsmessige hensyn tilsier at man er forsiktig med å tillate utenlandske eiere med slik historikk å eie andeler i norske fiskefartøy. Etter en helhetsvurdering av søknaden har vi kommet til at søknad om endring i eiersammensetning avslås med bakgrunn i deltagerloven § 7 jf. §§ 4, 5, 6 og 9, samt i tråd med instruks av 9. mai 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Vedtak

Søknaden fra Hebjar Holding AS om endring i eiersammensetningen av Lestaskjeret AS, som igjen eier «Krutt» M-195-G, JWLQ, avslås.

Vedtaket er gjort i medhold av deltagerloven § 7 jf. §§ 4, 5, 6 og 9».

250 millioner kroner

Hebjar Holding ble nektet ervervstillatelse til Lestaskjeret på grunn av den straffedømte Kjeldsens eierskap. Da hadde Hebjar Holding allerede kjøpt ny båt som kvotene fra «Kato» skulle overføres til. Kjellby solgte sin gamle «Astrid» og kjøpte «Martine» fra Danmark. Den er nå omdøpt til «Astrid». Båt og kvoter ble kjøpt for cirka 250 millioner kroner.

Kort fortalt så startet Ludvigsen og Kjellby et nytt fiskeriselskap, AB Fisk AS som skulle tre inn for Hebjar Holding for å få tillatelse til å eie og drive nye «Astrid» med kvotene som ble kjøpt fra Kato-rederiet.

Men Fiskeridirektoratet ga ikke ervervstillatelse til AB Fisk AS heller. Navnet var for likt et annet fiskeriselskap. For å kunne bruke et fartøy til ervervsmessig fiske må det foreligge en ervervstillatelse. Dette følger av deltagerlovens paragraf 4.

Fisker og reder Bjørn Kjellby i Mandal. Foto: Ole Dag Kvamme

– Kjeldsen ute av bildet

– Vi søkte først om ervervstillatelse til å kjøpe Lestasjeret med Hebjar Holding, så AB Fisk. Vi fikk avslag. Så kjøpte vi ut Henning Kjeldsen i Hebjar Holding og fikk tillatelse, men nå med datterselskapet av Hebjar som heter Lindesnes Fiskeriselskap AS. Nå eier Arild Ludvigsen og jeg 50 prosent hver av Hebjar Holding, og Kjeldsen er ute av bildet. Vi har jo anket avgjørelsen om at Kjeldsen ikke fikk eie sammen med oss. Men Fiskeridirektoratet vil vente til Kjeldsens ankesak er avgjort. Den skal opp i høst, sier administrerende direktør i selskapet Bjørn Kjellby.

Fiskeribladet har ikke fått kontakt med Ludvigsen.

Kjellby sier at han har kjent og samarbeidet med Kjeldsen i mange år.

– Har dere ytterligere planer om samarbeid med Kjeldsen?

– Vi har anket Fiskeridirektoratets vedtak, og dommen i Danmark er anket. Vi har jobbet for et samarbeid og vi har lyst til å bygge et godt konsept. Vi selger fisk i et auksjonssystem i Danmark med vårt eget navn helt ut til markedet. Vi ønsket en mer rendyrkning av det konseptet. Det var ikke slik at vi skulle flytte aktiviteten hans fra Danmark til Norge.

– Men har dere gitt opp et samarbeid med Kjeldsen?

– Det blir ikke gjort noe mer med Kjeldsen nå. Vi måtte finne en løsning når Hebjar Holding ikke fikk ervervstillatelsen med Kjeldsen som 40 prosent aksjonær. Så får vi se senere, sier Kjellby.