Karlsøybruket ble for en måned siden utsatt for en politiaksjon med storaksjon fra flere myndighetsorganer som ledet til flere arrestasjoner, blant annet av daglig leder i Karlsøybruket, Anders Pedersen i Fjordlaks.

– Jeg holdt på å falle av stolen da jeg ble presentert for denne nyheten i forbindelse med et intervju jeg ga Sunnmørsposten. Bare tanken på å gjøre dette er så fjernt for meg at jeg blir sjokkert av å se at noen innlater seg på dette, sier Anders Pedersen i en kommentar til Eliassens tilbud.

– Blir kvalm

Han nøler ikke med å ta i bruk storslegga for å karakterisere tilbudet til Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet region nord fra konkurrent og nabo Torsvågbruket og Norfra AS.

– Jeg blir kvalm bare av tanken på at noen forsøker å kjøpe myndighetene for å sverte en konkurrent, sier Pedersen.

Han ser det er sammenfall i tid mellom tilbudet fra Torsvågbruket og utvidelsen og oppbygging av Karlsøybruket i 2017, fullført i 2018.

Tilbudet om «medfinansiering av helkontinuerlig landingskontroll ved Karlsøybruket AS» ble sendt fra Advokatene Enoksen & Steiro AS på vegne av Torsvågbruket AS og Steinar Eliassen 12. desember 2017. Torsvågbruket eies av Norfra AS.

Politianmeldte først

Begrunnelsen for tilbudet kom i klartekst og var ingen spontanaksjon:

«Torsvågbruket og Norfra har gjennom flere år prøvd å få myndighetene til å gjennomføre bedre kontroll med landinger av fisk. Det er vår oppfatning at det foregår omfattende fiskejuks uten at myndighetene evner å avdekke dekke. At kontrollen er for dårlig, er vi ikke aleine om å meine. Fiskeribladet har så sent som 7. desember d.å. etterlyst bedre kontroll».

Tilbudet om medfinansiering av kontroll kom etter at Torsvågbruket i mars samme år politianmeldte Karlsøybruket AS for antatte overtredelser av havressursloven knyttet til skriving av landings- og sluttsedler og landingsforskriftenes bestemmelser om utfylling av sedler.

Det ble i brevet vist til at Troms politidistrikt henla anmeldelsen 4. mai uten at noen form for etterforskning ble iverksatt. I stedet ble anmeldelsen sendt som tips til Fiskeridirektoratet.

Varslet om fiskejuks

Henvendelsen viser til at kontrollmyndighetene har vist til manglende ressurser som begrunnelse for ikke å gjennomføre mer omfattende likningskontroller.

Og legger til en klar beskjed om hva som kommer til å skje:

«Vi har grunn til å anta at det også kommende sesong vil bli gjennomført fiskejuks ved Karlsøybruket. Vår vurdering er at det kun vil være en helkontinuerlig offentlig kontroll som kan hindre dette», heter det i det oppsiktsvekkende tilbudet.

Torsvågbruket og Norfra påtar seg å dekke de kostnadene som er nødvendige for å kunne gjennomføre en slik kontroll, innenfor en nærmere avtalt ramme, skriver advokat Oddmund Enoksen på vegne av fiskebruket og hovedselskapet.

Avslørte seg selv

Anders Pedersen mener mange brikker faller på plass med dette tilbudsbrevet:

– Steinar Eliassen har kastet ut ubegrunnede og udokumenterte beskyldninger om fiskejuks i flere tiår i en svertekampanje som næringen aldri før er blitt utsatt for. Uten at han har nevnt oss i sine åpne uttalelser, har vi forstått at han har stått bak det som har rammet oss av storaksjoner fra myndighetene. Han har avslørt seg selv, sier Anders Pedersen.

Brevet hvor Torsvågbruket tilbyr myndighetene penger til «heilkontinuerlig landingskontroll ved Karlsøybruket AS» ble sendt til Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet i 2017. Foto: Einar Lindbæk

– Er det å kaste dette brevet inn nå et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra Karlsøybruket, som åpenbart har vært målet for storaksjonen som skal avsløre fiskejuks?

– Nei. Det er et svar på at Steinar Eliassen har rammet næringen med grunnløse ytringer og i tillegg har tilbudt myndighetene betaling for å ta oss. Han kunne i det minste ha sendt oss en kopi av det aktuelle brevet til oss hvor han forsøkte å kjøpe politimyndighet, sier Pedersen.

Tilbudet var nødvendig

Steinar Eliassen i Norfra og Torsvågbruket sier at tilbudet om finansiering av helkontinuerlig landingskontroll hos konkurrenten Karlsøybruket var nødvendig for å få ting til å skje.

– Vi fikk mange henvendelser fra fiskere som hadde fått forskjellige priser på fisken ut fra ulike grader av overvekt. Jukset pågikk åpenlyst. Jeg har selv engasjert meg i kampen mot jukset i 15 år og har registrert at myndighetene ikke er kommet noen vei. Det førte til at vi tilbød medfinansiering av kontrollen mot Karlsøybruket, som vi anser som en versting i juksingen, sier Steinar Eliassen.

Direktør og eier Steinar Eliassen i fiskerikonsernet Norfra Foto: Ingun A. Mæhlum

Ingen motforestillinger

– Hadde dere noen egne motforestillinger mot komme med et slikt tilbud til myndighetene?

– Nei, ikke ut fra den situasjonen som var da. Senere har kontrollutvalget kommet med sin rapport som underbygger det vi har hevdet i 15 år, sier Eliassen som forklarer at varslet om det kommende fiskejukset i 2018 var et resultat av den informasjonen de satt inne med.

– Anders Pedersen mener tilbudet var et forsøk på å «kjøpe myndighetene»?

Steinar Eliassen flirer av dette utsagnet.

– Det var selvsagt ikke en del av saken. Vi kom med tilbudet for å forsøke å få stoppet det som pågikk fordi myndighetene selv pekte på ressursmangel i kampen mot fiskejuks.

– Men det var snakk om midler for å kontrollere en nær nabobedrift som dere konkurrerer med?

– Ja, det var Karlsøybruket fordi vi forsto hva som skjedde der, sier Eliassen.

Juksemakerne mer forsiktige

– Noen vil kunne hevde at dere peker på Karlsøybruket for å slippe unna med eget juks?

– Vi er utsatt for regelmessig kontroll i år og har god samvittighet for dette. Nå har myndighetene tatt til vettet og innført risikobasert kontroll. Det kan føre til at juksemakerne har fått kalde føtter og er blitt mer forsiktige, sier Eliassen.

– Er det blitt mer fisk til Torsvågbruket etter aksjonen mot Karlsøybruket?

– Etter aksjonen kom noen båter, som rodde store deler av vinteren for Karlsøybruket, tilbake til oss, sier fiskekjøperen.

Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag. Foto: Mia Kanstad Kulseng

Ikke privatpraktiserende

Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag sier han ikke husker at de har fått et slikt tilbud og at det uansett ville ha vært en ikke-sak for Råfisklaget.

– Ressurskontroll er et offentlig anliggende og ikke noe som kan overlates til privatpraktiserende virksomhet. Tilbudet fortoner seg mer som et medieutspill enn noe som kunne ha blitt seriøst mottatt og behandlet i Norges Råfisklag, sier Haugland.

Vanskelig å drive lovlig

Advokat Oddmund Enoksen hos advokatene Enoksen & Steiro på Sortland, som la fram tilbudet på vegne av Torsvågbruket, sier at oppdraget ble utført på forespørsel fra klienten.

– Hva var grunnen til at dere la fram tilbudet?

Advokat Oddmund Enoksen. Foto: Privat

– Det var indikasjonene på regelbrudd som ble begrunnet som bakgrunn for tilbudet. Disse regelbruddene betyr at det ble vanskelig og regningssvarende å drive lovlig virksomhet for Torsvågbruket.

– Vurderte dere den etiske siden med å være med på å framføre et slikt tilbud til myndighetene?

– Det var vanskelig å se andre mulige alternativer. Myndighetene argumenterte med manglende kapasitet. Derfor ble tilbudet satt fram, sier Enoksen.

Fakta om Karlsøybruket AS
 • Ligger i Vannavalen på Vannøya i Karlsøy kommune i Troms.
 • I 2022 kjøpte Karlsøybruket 13.938 tonn fersk torsk, sei og hyse i rund vekt. Dette gjør bruket til det femte største fiskemottaket i landet.
 • Hovedvirksomheten er mottak av ferskfisk og produksjon av saltfisk og klippfisk. Selskapet har også mulighet for å supplere produksjonen med bruk av frossent råstoff.
 • Har oppgitt 97 årsverk i 2021, som består av «en del sesongarbeidere i tillegg til fast ansatte».
 • Karlsøybruket ble stiftet i 2008 og ble i 2010 et heleid datterselskap i Fjordlaks-konsernet. Selskapets administrasjon er lokalisert til morselskapets kontor i Ålesund.
 • Fjordlaks AS er eid av Cape Invest AS, som har følgende aksjonærer:
  Christin Pedersen Holding AS 42,596 %
  ABACS AS (100 prosent eid av Amund Pedersen) 42,596 %
  Anita Pedersen 7,404 %
  Anders Pedersen 7,404 %.
 • Fjordlaks eier også Tufjordbruket AS, som er det mottaket som kjøpte mest fersk fisk i 2022. Da kjøpte Tufjordbruket 20.579 tonn fersk torsk, sei og hyse, rundt vekt.
 • Anders Pedersen (født 1943) er oppført som styreleder og daglig leder av Karlsøybruket AS, og Anita Pedersen (født 1945) er styremedlem.
Kilde: Årsrapport for Karlsøybruket 2021 og Norges Råfisklag