Det går fram en ny rapport utarbeidet av forskningsinstitusjonene Menon Economics, Nofima og Norce.

Inkluderes ringvirkninger, legger sjømatnæringen grunnlag for 93.600 arbeidsplasser.

Pandemien og nedstenging av samfunnet verden over førte til store endringer i etterspørselen etter sjømat, med kraftig reduksjon i etterspørselen i restaurantsegmentet.

Sjømatnæringen lyktes likevel å nå ut til forbrukere i dagligvaremarkedet og dermed opprettholde volumene, dog til noe lavere pris. Resultatet er at sjømateksporten målt i volum økte i 2020, mens eksportverdien falt.

112 milliarder med ringvirkninger

Til tross for en nedgang holder likevel verdiskapingen i sjømatnæringen seg på et historisk sett svært høyt nivå. Verdiskapingen i næringen la grunnlag for samlede skatteeffekter på rundt 30 milliarder kroner i 2020.

– Gjennom kjøp av varer og tjenester legger sjømatnæringen grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i store deler av norsk næringsliv. Våre analyser viser at den totale verdiskapingseffekten i næringen var på 112 milliarder kroner, uttaler forsker og prosjektleder for rapporten, Roy Robertsen, i en pressemelding.

De 93.600 arbeidsplassene i sjømatnæringen forskerne har beregnet seg fram til gjennom sin ringvirkningsmodell utgjør 83.000 i årsverk. Det tilsvarer rundt fem prosent av den samlede norske sysselsettingen i privat sektor.

Viktigst i vest og nord

– Et av de mest slående trekkene ved den norske sjømatnæringen er den nær komplette verdikjeden. Med store aktører innen alt fra fiskeri og oppdrett til leverandører av fartøy og fiskeindustri, er dette et av næringens viktigste konkurransefortrinn. En integrert verdikjede resulterer i store ringvirkninger for hele landet, sier seniorøkonom hos Menons Economics, Jonas Erraia, i meldingen.

Rapporten viser ellers at næringen er representert i hele landet, men det er på Vestlandet og i Nord-Norge at sjømatproduksjon har størst betydning for verdiskaping og sysselsetting.

I Vestland fylke er det 15.800 personer som er direkte eller indirekte sysselsatt i sjømatnæringen etterfulgt av Møre og Romsdal med 14.100 og Troms og Finnmark med 10.700.