Fiskeriselskapet Øybuen 1 AS i Elnesvågen i Hustadvika kommune er ved Møre og Romsdal tingretts kjennelse besluttet tvangsoppløst, og avviklingen vil skje etter konkursloven og dekningslovens regler.

Manglende revisor

Oppnevnt bostyrer er advokat Roger Sporsheim i Molde. Alle krav skal meldes til bostyrer. Første skiftesamling blir holdt 1. september i Møre og Romsdal tingrett. Årsaken til tvangsoppløsningen er at selskapet mangler revisor, går det frem av varselet fra januar. Frode Janbu står oppført i siste årsmelding som styreleder og eneaksjonær i selskapet.

Salg av båt og kvoter

Siste regnskap som er levert fra Øybuen 1 AS er fra 2019. Det viser en inntekt på 7,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 7,3 millioner kroner. Ifølge regnskapet og noter er en fiskebåt solgt og det samme gjelder konsesjoner. I 2018 var konsesjonene bokført til 2,1 millioner kroner og båt til knappe 1,6 millioner kroner. Hele den bokførte inntekten er en salgsgevinst ved salg av båt og kvoter.

Selskapet hadde ved årsoppgjøret i 2019 en bokført egenkapital på 6,3 millioner kroner og en samlet gjeld på 3,6 millioner kroner. Selskapet hadde på samme tidspunkt bokført 7,7 millioner kroner i bankinnskudd.

Øybuen 1 AS Konkurs
Tall i mill. kr 2019 2018 Endr. i %
Driftsinntekter 7,89 2,15 267,0
Driftsresultat 7,2 -1,03
Resultat før skatt 7,29 -1,03