Fiskeridirektoratet region Sør har politianmeldt Pelagia på bakgrunn av forholdene som fremkom under straffesaken mot Pelagias tidligere daglige leder ved fabrikken i Egersund. Det går frem av en melding på direktoratets nettside.

Varslet anmeldelse

Etter alt som kom frem i Gulating lagmannsrett om ressurskriminalitet og fiskejuks mot den tidligere fabrikksjefen i Pelagia Egersund, sa kontrollsjef Elin Svanes Hjørungnes til Fiskeribladet i mars, at Fiskeridirektoratet vurderte å politianmelde Pelagia. Torsdag er det klart at direktoratet har valgt å anmelde Pelagia. Den tidligere underslagstiltalte fabrikksjefen ble frifunnet i Dalane tingrett og i ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Egil Magne Haugstad, administrerende direktør i Pelagia Foto: Kjersti Sandvik

Pelagias konsernsjef avviser påstander om fiskejuks og ressurskriminalitet.

HER kan du lese Pelagias konsernsjef Egil Magne Haugstads svar på Fiskeridirektoratets politianmeldelse.

Ressurskrim

I februar gikk ankesaken i Gulating lagmannsrett over fem dager. Det var en straffesak mot en tidligere fabrikksjef i Pelagia, som var tiltalt for grovt underslag av 250 tonn fiskemel til vel 2,6 millioner kroner. Han fjernet ti containere med fiskemel fra Pelagias anlegg og plasserte de på en lånt tomt.

Dette melet skulle han bruke som betaling til tre fiskeskippere som har levert fisk til Pelagia utenfor sluttseddel, altså ressurskriminalitet. Han ble frifunnet i Dalane tingrett og i Gulating lagmannsrett.

Avviste grove påstander

I rettssaken haglet det med grove påstander om en juksekultur og ressurskriminalitet i milliardselskapet med mange fiske- og oljefabrikker. Pelagia-ledelsen med konsernsjef Egil Magne Haugstad i spissen har kontant avvist påstandene.

I dommen står det blant annet følgende:

«Lagmannsretten har merket seg at flere ledere i Pelagia har stilt seg helt uforstående til at det ble jukset i bedriften. Dette stiller lagmannsretten seg undrende til».

Retten skriver også i dommen at flere av vitnene, blant annet en fiskeskipper som forteller om det omfattende jukset, vurderes som troverdig. En tidligere laboratoriesjef i Pelagia vitnet om omfattende juks med melprøver for å få opp kvaliteten. Slik skal kunder ha blitt lurt til å betale for høy pris, i verste fall flere millioner. Retten vurderer han som ytterst troverdig.

Fusk med vekt

Det kom også påstander om fusk med vekten som skal veie fangst, en knapp som koblet ut vekten og sendte fisk gjennom uten å bli veid. Storaksjonær og styreleder hos Pelagias konkurrent i Egersund beskyldte Pelagia for russiske metoder for å sverte og ødelegge for en ny konkurrent. Den frikjente fabrikksjefen jobber nå hos konkurrenten.

I tillegg er Pelagia beskyldt av vitner for direkte tyveri av fisk fra båter som leverer ved anlegget. Over tid førte det til et stort overskuddslager av fiskemel, som Pelagia ifølge påstandene og vitner har tjent gode penger på.

Svart omsetning

Fiskeridirektoratet skriver på hjemmesiden at: «I Gulating lagmannsrett sin frifinnelsesdom av 19.02.2021 fremkom det påstander om alvorlig miljøkriminalitet ved Pelagia Egersund Sildeoljefabrikk. Blant annet fremkom det påstander om brudd på havressurslovens regler om veieplikt og regler for omsetning av fangst, gjennom manipulering av vekt og svart omsetning». 

Dersom slike lovbrudd har funnet sted, undergraves den bærekraftige forvaltningen og skader miljø, næring og samfunn, skriver direktoratet.

Viser til Økokrim

Videre skriver direktoratet:

I NOU 2019: 21 vedrørende fremtidens ressurskontroll fremkommer det følgende; «Økokrims siste trusselvurdering gir uttrykk for at organisert kriminalitet er en særlig stor trussel i fiskerinæringen, og at trusselen sannsynligvis vil øke i framtiden. Økokrim mener at næringens egenart gir mulighet til å utføre forskjellige typer kriminalitet med store økonomiske gevinster.»

I politiets trusselvurdering av 2021 fremkommer det følgende:

«Ulovlig fiske kamufleres ved hjelp av underrapportering. Det har av flere aktører i mange år vært vesentlig og systematisk underrapportering av fangst i næringen. Det vurderes som meget sannsynlig at enkelte næringsutøvere vil videreføre omfattende ulovlig fiske og under- og feilrapportering av fangst. Kriminaliteten omfatter ulike former for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Ulovlig fiske er også miljøkriminalitet ved at det undergraver bærekraften i norsk fiskeriforvaltning.»

Fiskeridirektoratet region Sør viser til at de på bakgrunn av ovennevnte, imøteser politiets etterforskning, og vil bidrar i den grad politiet har behov, med faglige bistand.