Torsdag la regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem sitt forslag til statsbudsjett. På forhånd hadde de signalisert at dette ville bli et stramt budsjett.

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, hadde torsdag følgende kommentar til det som ble lagt frem:

– Med tanke på det som ble kommunisert om budsjettet i forkant, er vi ikke avskrekket. I et stramt budsjett er vi glad for at det er positive elementer å finne for vår næring. At reketrålgruppa er sett, og at regjeringa har oppfattet at de er i en helt spesielt krevende situasjon, er bra.

Godt nytt om fiskerihavner

Heggebø er også fornøyd med at grunnavgiften på mineralolje foreslås redusert.

– Selv om fiskerne får det kompensert, vil det hjelpe på likviditetssituasjonen, sier Heggebø.

Han mener det også er godt nytt for næringa at arbeidet med Stad skipstunnel videreføres, og at Kystverket får tilbake ansvaret for de statlige fiskerihavnene.

Dette er noe av det regjeringen foreslår:

Støtte til reketrålere

Kystreketrål-gruppen får 21 millioner i drivstoffstøtte. Garantikassen for fiskere skal administrere støtten. Regjeringen opplyser at det arbeides med hvordan ordningen skal innrettes og hvilke villkår som må være oppfylt for å få støtte.

– Situasjonen for kystrekeflåten er fremdeles krevende i lys av de høye drivstoffprisene og den økende CO2- avgiften. Denne ordningen vil forhåpentlig kunne avhjelpe på den økonomiske situasjonen for flåtegruppa og bidra til at flere fartøy gjennomfører fisket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Tar tilbake ansvaret for fiskerihavnene

Regjeringen opplyser i en pressemelding torsdag at de er i gang med å ta over ansvaret for fiskerihavnene fra fylkeskommunene.

– Statlig ansvar for fiskerihavnene er viktig for å sikre utviklingen av marine næringer og fiskeriavhengige kystsamfunn. Vi ønsker å kunne realisere fiskerihavneprosjekt så raskt som mulig, men et betydeleg arbeid med utgreiinger står igjen. Vi har allerede i 2022 økt bevilgningene til planlegging av flere fiskerihavnetiltak, og dette vil vi fortsette med i 2023, sier Skjæran.

Vil skrote samlokalisering av HI og direktoratet

Regjeringa foreslår at prosjektet for samlokalisering av Havforskingsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet i Bergen avsluttes. Det skal vurderes nærmere hvordan de bygningsmessige behovene til Havforskningsinstituttet skal ivaretas. Behov for nye lokaliteter i Bergen vil inngå i vurderingen, melder regjeringen.

Regjeringen viderefører fritaket fra kontrollavgift

Siden 2021 har fiskeflåten betalt en kontrollavgift på 0,22 prosent av førstehåndsomsetningen.

Fartøy under 15 meter har vært fritatt med bakgrunn i kostnader til utstyrsinvesteringer i forbindelse med nye krav til sporing og rapportering for flåten under 15 meter. Regjeringen viderefører dette fritaket fordi også den faste årlige kostnaden til sporing og fangstdagbok er relativt høy for den mindre flåten.

Styrke Hovedredningssentralen

Regjeringen vil øke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2023 ved sentralene på Sola og i Bodø.

– Regjeringen vil trygge landet i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen vi ser i våre nærområder. Norge har et stort ansvar for søk- og redningsoperasjoner til lands og til havs. Derfor styrker vi Hovedredningssentralen med 14 millioner kroner i årets budsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

– Antall redningsaksjoner har hatt en jevn stigning de siste årene og tempoet i redningsaksjoner har økt. Vi ser mer komplekse redningsaksjoner og sammensatte scenarier. Stadig flere blir reddet, men arbeidsbelastningen til de ansatte ved Hovedredningssentralen er stor. Regjeringen vil derfor styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø, legger Mehl til.

Penger til å skaffe nye redningshelikopter

Regjeringen viderefører arbeidet med anskaffelsen av nye redningshelikoptre. Det foreslås en bevilgning på om lag 1,9 milliarder kroner til dette formålet i 2023.

Ifølge regjeringen vil det i en overgangsperiode være høyere utgifter til redningshelikoptertjenesten fordi beredskapen ivaretas både med Sea King og SAR Queen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 85,7 millioner kroner til dette.

For å sikre forsvarlig beredskap og drift frem til alle de nye redningshelikoptrene er innfaset, foreslår også regjeringen å videreføre bevilgningen til vedlikehold av Sea King med 25 millioner kroner i 2023. Dette er i tråd med planlagt vedlikehold.

328 millioner kroner til farvannstiltak

Regjeringen foreslår å bruke 328 millioner kroner på større tiltak i farvann.

Neste år vil Kystverket gjennomføre utbedringer en rekke steder langs kysten, fra Hammerfest i nord til Kragerø i sør:

  • Innseiling Forsøl i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark – ferdig i 2023
  • Innseiling Kragerø i Kragerø kommune, Vestfold og Telemark – ferdig i 2023
  • Bognes-Tjeldsundet-Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, Nordland og Troms og Finnmark – ferdig i 2026
  • Svolvær-Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel, Nordland – ferdig i 2024

10 millioner til forskning i polhavet

Regjeringen foreslår å støtte det internasjonale forskingsprogrammet GoNorth med 10 millioner kroner.

– GoNorth handlar om å styrke norsk kunnskap om Polhavet, om næringslivet sine muligheter, samt om Norges rolle og posisjon som arktisk kyststat og ledende polar- og havnasjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det planlagte toktet i 2023 skal gjennomføres sammen med Alfred Wegener-instituttet i Tyskland.

10 millioner til havvind og havbruk til havs

Støre-regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet for å styrke kunnskapsgrunnlag og forvalting for utvikling av havvind og havbruk til havs.

– Skal vi klare å utnytte det fulle næringspotensialet må vi sikre god sameksistens mellom havnæringene. Vi skal utvikle nye bærekraftige næringer, samtidig skal de som bruker havet i dag være trygge på at de ikke blir fortrengt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

25 millioner til senter for beredskap på Fiskebøl

Regjeringa foreslår å sette av 25 millioner kroner til videre forprosjektering av test- og treningssenter for beredskap mot akutt forureining på Fiskebøl. Senteret skal blant annet inneholde et innendørs klimaregulert basseng, fire utendørs strandbasseng sprengt ned i fjellgrunnen, og fasiliteter for dispergering og brenning av olje. Regjeringa har vurdert nedskalert utbygging og oppdaterte kostnadsanslag for en etablering i Horten, og har konkludert med at den beste løsningen er å gå videre med en trinnvis utbygging av senteret på Fiskebøl.

Gulv for CO2-kompensasjonsordningen

– Regjeringen prioriterer en økning på 1,9 milliarder kroner til CO2-kompensasjonsordningen for industrien i 2023-budsjettet i sammenlignet med saldert budsjett 2022. Vi foreslår med dette å bevilge 4,71 milliarder kroner over 2023-budsjettet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen ønsker også et kvoteprisgulv. Forslaget innebærer at industrien kun får støtte for den delen av kvoteprisen som overstiger 200 kroner, som skal bidra til bærekraft i ordningen på lengre sikt.

– For regjeringen er det viktig å beholde CO2-kompensasjonsordningen som bidrar til å sikre konkurransekraften til norsk industri. Med dette forslaget kan ordningen stå seg i en tid med strammere økonomisk handlingsrom, sier Eide.

Regjeringen viser til at kvoteprisgulvet vil gi en innsparing på om lag 2,7 milliarder kroner i 2023-budsjettet sammenlignet med om industrien fikk full kompensasjon.

Redusert grunnavgift på mineralolje

Regjeringen foreslår å redusere de samlede drivstoffavgiftene. Den største endringen er en reduksjon i avgiftene på anleggsdiesel.

Grunnavgiften på mineralolje foreslås redusert fra 1,76 kroner per liter i 2022 til 0,36 kroner per liter i 2023.

«Dette vil kun delvis bli motvirket av økt CO2-avgift, slik at samlede avgifter på anleggsdiesel reduseres. Samtidig utvides grunnavgiften til også å omfatte biodiesel. Dette må ses i sammenheng med at det innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner. Forslagene forventes samlet sett å gi reduserte priser på anleggsdiesel», heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Samlet sett gir dette en total reduksjon i avgifter på drivstoff mv. på om lag 1,1 milliarder kroner i 2023 når økningen i CO2-avgift på mineralske produkter er medregnet, ifølge regjeringen.

Mindre til tiltak mot marin forsøpling

På grunn av den generelle budsjettsituasjonen foreslår regjeringen å redusere tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling med 20 millioner kroner.

Fortsetter kampen mot pukkellaks

Regjeringen foreslår styrke arbeidet mot pukkellaks, med ti millioner kroner mer enn i år.

– Det er viktig at vi begrenser pukkellaks i vassdragene i Øst-Finnmark. Vi må unngå videre spredning til vassdrag lenger sør og til andre deler av Europa, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

– Vi venter rekordmye pukkellaks i 2023 og mottiltakene vil være helt avgjørende for om Norge klarer å holde bestanden av pukkellaks på et lavt nivå i årene fremover, sier han.

I 2023 foreslår regjeringen å bruke totalt 25,3 millioner kroner til bekjempelse av pukkellaks.

Fikser kabel i Vesterålen

Regjeringen foreslår å bevilge nødvendige midler til reetablering av en ødelagt kabel, tilhørende Vesterålen Havobservatorium utenfor Bø. Dette i tråd med vedtak i Revidert nasjonalbudsjett for 2022.

20 millioner kroner av kostnaden i 2023 dekkes inn gjennom en ettårig reduksjon på Havforskningsinstituttets budsjett.

Sjøfolk-tilskudd

Regjeringen vil sette av 2,2 milliarder kroner til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk i 2023. Dette skal dekke utbetalinger av tilskudd for seks terminer. Makstaket for utbetalinger er begrenset til 220.000 kroner per arbeidstaker per år i alle tilskuddsmodeller, utenom den generelle tilskuddsmodellen for skip i NIS, hvor maksimal støtte er beregnet til 26 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

Penger til Stad skipstunnel

Ifølge NRK får Stad skipstunnel penger i regjeringsforslaget til statsbudsjett for neste år. Til kanalen sier flere kilder at regjeringen ønsker å gå videre med byggingen av tunnelen ved Selje på Stadlandet.

Tunnelen er kostnadsregnet til 2,8 milliarder kroner.

Statsbudsjettet 2023: Foreslår nær 95 millionar kroner til tilskotsordning for godsoverføring frå veg til bane

Mer gods på bane

Regjeringen foreslår nær 95 millionar kroner til tilskuddsordning for godsoverføring fra veg til bane.