Det ble åpnet konkurs i skipsmeglerselskapet Nova Shipping i Bergen 3. juli i Hordaland tingrett. Selskapet drev med megling av fiskebåter og fiskekvoter.

Samme dag som konkursen, skiftet kvotemeglerne navn til BSX AS.

Eierne av selskapet var Torstein Solem, advokat og tidligere daglig leder for Pelagisk Forening, og Frode Martinussen, jurist og styreleder i meglerselskapet.

De eide 50 prosent hver. Nå er meglerne i gang igjen i nystartede Nova Shipbrokers.

Null verdi i selskapet

I kjennelsen fra Hordaland tingrett står det at det er styret som har bedt om oppbud og at selskapet tas under rettens behandling som konkursbo.

Styret har ifølge kjennelsen opplyst at den samlede gjelden er på cirka 5,6 millioner kroner og at selskapets eiendeler har en samlet anslått verdi på cirka 10.000 kroner. Virksomheten er innstilt og de to ansatte meglerne er oppsagt, står det i kjennelsen.

Ifølge bostyrer advokat Alf-Erik Jentoft i Ryger Advokatfirma i Bergen, var åpning av konkursen i Nova Shipping en direkte følge av at selskapet tapte et erstatningssøksmål i Gulating lagmannsrett.

Advokat Alf-Erik Jentoft i Ryger Advokatfirma er bostyrer etter Nova Shipping-konkursen. Foto: Ryger Advokatfirma

– Det var et søksmål om erstatning etter en handel med kvoter for et fiskeriselskap som gikk galt, og feilen lå ifølge lagmannsrettsdommen hos skipsmeglerselskapet, sier Jentoft til Fiskeribladet.

Bostyrer opplyser at det er anmeldt tre krav i boet for i alt 4.747.917 kroner.

Uaktsomhet ved kvotesalg

Ifølge dommen i Gulating lagmannsrett er Nova Shipping dømt til å betale fiskeriselskapet Sørøyfisk AS på Ellingsøy i Møre og Romsdal, en erstatning på 3,98 milioner kroner, samt sakskostnader for lagmannsretten på 171.000 kroner og sakskostnader for tingretten på 187.041 kroner. Til sammen drøye 4,3 millioner kroner.

Bakgrunnen er ifølge dommen at megler Frode Martinussen har opptrådt uaktsomt i forbindelse med et oppdrag om megling av salg av fiskekvoter.

Saken dreide seg ifølge dommene om salg/kjøp av kvoter for sild og sei.

Det var mellom fiskeriselskapene Sørøyfisk AS på Ellingsøy i Møre og Romsdal og Hovden Junior AS i Selje, nordvest i Vestland fylke.

Verdien på de gjeldende fiskekvotene var ifølge dommen i overkant av 40 millioner kroner.

Skipsmeglerne meglet blant annet kvoter for NVG-sild da Nova Shipping ble dømt til erstatning for uaktsomhet. (illustrasjonsfoto av NVG-sild). Foto: Jack Gerhardsen

Sier lite om konkursen

Fiskeribladet har slitt med å få kommentarer fra de to skipsmeglerne.

– Vi vant frem i tingretten, sier Torsten Solem som bekrefter at han har startet nytt skipsmeglerforetak der han er eneeier.

Selskapet heter Nova Shipbrokers AS.

Utover det har Solem ikke gitt andre kommentarer enn følgende som han har sendt på epost: «Hvis ett selskap er insolvent og insuffisient er det pliktig å melde oppbud.»

Og i en annen epost:

«Det er også tragisk å bli saksøkt av en aktør som en i en årrekke har forsøkt å hjelpe i den underliggende saken. Dessverre er vel hele sakskomplekset også et symptom på at enkelte aktører har forlatt det tillitsbaserte utgangspunkt for næringen. For øvrig ble selskapet fullt frikjent i tingretten – en riktig og velfundert dom», skriver Solem.

Ønsker ikke kommentere

Fiskeribladet har også snakket med megler Frode Martinussen.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere konkursen før bobehandlingen er avsluttet, sier Martinussen.

– Men i dommen der Nova Shipping blir dømt til erstatning for uaktsomhet, er det ditt navn som blir trukket frem?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det, sier han.

– Er du med Torstein Solem i det nystartede skipsmeglerfirmaet Nova Shipbrokers?

– Jeg er assosiert med det, ja, sier Martinussen som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

Solid meglerlønn

Nova Shipping har ikke levert regnskap for 2022.

2021-regnskapet viser at selskapet omsatte for 5,9 millioner kroner. Driftsresultatet var på minus to millioner kroner og resultat før skatt omtrent det samme.

Av en omsetning på knappe seks millioner kroner har de to meglerne hatt lønnskostnader på 6,4 millioner kroner.

Det medførte at selskapets egenkapital ble redusert med nesten to millioner kroner. Egenkapitalen var bokført til over to millioner kroner ved utgangen av 2020, og året etter bokført til 84.000 kroner.

Bokført gjeld i selskapet var ved utgangen av 2021 på 1,35 millioner kroner.