– Regjeringen gjør en rekke gode grep som tilrettelegger for videre utvikling av sjømatnæringen. Samtidig treffes vi bokstavelig talt av også negative effekter, som bevilgningen som påvirker fiskeriene ved Andøya.

Det uttaler leder i Fiskarlaget, Kåre Heggebø, i en pressemelding om statsbudsjettet.

Fredag formiddag har han observert tre positive og en betenkelig nyhet fra årets budsjett.

- Sterkt signal

Kåre Heggebø er betenkt over regjeringens bevilgninger knyttet til Andøya. Regjeringen vil gå inn med 150 millioner kroner til Andøya Space og militær romsatsing.

– Vi husker jo at det i revidert nasjonalbudsjett kom 310 millioner til tilpasninger på Andøya flystasjon, den nye bevilgningen er et sterkt signal som treffer oss i næringen som en rambukk, sier Heggebø.

Han understreker at Fiskarlaget ikke er negativ til ny aktivitet på kysten, men at det er svært viktige fiskerier som pågår ved Andøya og at stor og utvidet aktivitet knyttet til romfart og militær aktivitet som nå bygges skaper uro.

– Vi fiskere trenger tilgang til havet, og det er nettopp utenfor Andøya vi har noen av våre aller viktigste fiske-, gyte og oppvekstområder. Når et økende antall oppskytinger av rom-raketter og testing av militære våpen stenger fiskefeltene, da reduseres verdiskapingen fra havet. Dette bekymrer oss veldig, sier Heggebø.

– Andøya Space og fiskeriorganisasjonene har lenge vært enige om at etablering og drift av Andøya Space ikke skal gå på bekostning av arbeidsplasser og verdiskaping i fiskerinæringa. Spørsmålet er hvordan dette nå må følges opp i praksis, fortsetter han.

Tre positive momenter

Heggebø mener det er viktige signal som kommer når det bevilges penger til videreføring av et tilskudd til den utsatte kystrekeflåten. 22,3 millioner kroner foreslås bevilget til drivstoffstøtte i 2024.

At det også settes av mer enn 600 millioner til utvikling av havner og farleder, mener han er et like viktig tiltak for utvikling av kysten.

Videre har Heggebø merket seg at regjeringen vil sette av 130 millioner kroner til forberedende arbeid og gjennomføring av anbudskonkurransen for Stad skipstunnel i 2024.

– Stad vil ha enorm betydning for sikkerhet for både fiskeflåten og annen skipsfart, sier han.