Norges Miljøvernforbund skriver i en pressemelding at vindturbinparker forurenser vannmiljøet, og klager Norge inn for Esa. Miljøorganisasjonen krever at etablerte vindturbinparker i norsk fjellandskap fjernes og at nye ikke etableres.

Miljøvernforbundet peker på at det ikke løsninger for å håndtere vindturbinblader som avfall, verken fra produsent eller for kjøper av vindturbinblader. Videre viser forbundet til at aamlet fotavtrykk i norsk fjellandskap er for stort.

Eftas overvåkningsorgan, Esa

På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har Eftas overvåkingsorgan, Esa (Efta Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land.

Negativ påvirkning

- Vannmiljøet blir påvirket av anleggsvirksomhet og forurensning fra vindturbinparkene og vindturbinblader. Drikkevannskilder, myrer, bekker og grunn blir påvirket negativt og store areal på fjellet blir tilført mikset partikkelstrøm fra vindturbinbladenes organiske og uorganiske sammensetninger. Forurensningskildene oppstår i løpet av anleggsvirksomheten og i drift og sanering. Forurensningskilder er også hydraulikklekkasjer, drivstofflekkasjer, oljelekkasjer og kloakklekkasjer, heter det i meldingen fra Miljøvernforbundet.

De mener praksisen bryter med EUs vanndirektiv, deponidirektiv og avfallsdirektiv.