Investeringsselskapet Citygroup annonserer at dei ikkje lenger vil finansiere prosjekt som dumpar gruveavfall i sjø.

Citigroup er, ifølge Wikipedia, verdas største selskap innan finansielle tjenestar, og verdas største selskap. Selskapet har over 200 millionar kundar i 100 ulike land.

I Noreg vil Nordic Mining og Nussir dumpe gruveavfall i høvesvis Førdefjorden og Repparfjorden. Begge oppgjev Citygroup på sine investorlister, melde Naturvernforbundet.

Avgjerda til Citibank kjem som respons på press frå den internasjonale kampanjen Ditch Ocean Dumping, som vart lansert i mars 2018. Kampanjen fokuserer skarpt på Noreg (Førdefjorden og Repparfjorden) og Papua New Guinea, dei to einaste landa i verda som planlegg å utvide praksisen med å dumpe gruveavfall i sjøen. Kampanjen rettar seg mot investorar og Citygroup var første mål for kampanjen, sidan dei er inne i prosjekt i både Noreg og Papua New Guinea.

Naturvernforbundet seier Citygroup sin raske respons på kampanjen og vilje til å ta inn i sin policy at dei ikkje vil finansiere direkte prosjekt som dumpar i sjø, gjev eit sterkt signal ut til finansverda og eit godt håp om at fleire finansinstitusjonar vil slutte seg til kampanjen og det internasjonale målet om å halde sjøen, vårt felles matfat reint.

Gruveavfall i sjø

  • Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. 
  • Når sand og finmasser dumpes i sjø kan det utradere økosystemet ved bunnen i det umiddelbare nærområdet. 
  • Finpartiklet avfall kan spres med strømmen og påvirke et mye større område. Noen av kjemikaliene som slippes ut med gruveavfallet kan være til dels svært giftige. 
  • Kjemikaliene brukes både i utvinningsprosessen og i et forsøk på å binde mest mulig av finpartiklene slik at spredningen i fjorden begrenses. 
  • I tillegg kan fjordsystemene belastes med tungmetaller som finnes i det oppmalte berget som går ut i sjøen. 


    Kilde: Havforskningsinstituttet