Tre menn i 30-årene, tidligere fiskere, er i Bergen tingrett idømt fengselsstraffer for heleri og hvitvasking av ulovlig fanget kongekrabbe. To er dømt til fengsel i syv måneder, samt inndragning av 130 000 kroner, for kjøp av til sammen 700 kilo ulovlig fanget kongekrabbe.

Den tredje er dømt til fengsel i 120 dager for å ha bistått med å koble kjøperne og en transportør av den ulovlig fangede kongekrabben. Dommen er helt i tråd med aktor og politiadvokat Erlend Kjetil Stenberg i Økokrims påstand.

Politiadvikat Erlend Stenberg i Økokrim Foto: Gorm K. Gaare/EUP_BERLIN

Transportør dømt

Transportøren ble i desember domfelt i Borgarting lagmannsrett for sin rolle knyttet til transport av ulovlig fanget kongekrabbe til Bergen. Alle de tre har erfaring fra fiskerinæringen, enten som fiskere eller med tilknytning til oppdrettsnæringen.

«I trusselvurderingen identifiserer Økokrim fiskerikriminalitet som en alvorlig trussel mot viktige samfunnsverdier, og vi har styrket innsatsen på området. Et av tiltakene har vært å etablere et tipsmottak for fiskerikriminalitet, og vi vil jobbe tett med etterretning og etterforskningsmiljøene i distriktene og hos ressurskontrollen», skriver Økokrim i en pressemelding.

Representerer helserisiko

Videre kommer det frem at påtalemyndigheten har merket seg tingrettens formulering om at matvarer omsatt på det illegale markedet representerer en helserisiko. Denne saken er et eksempel på at produkter omsatt illegalt ikke får den forskriftsmessige behandlingen den skal ha med tilhørende risiko for sluttbrukeren. Heleri og omsetning av ulovlige varer har i tillegg en konkurransevridende effekt som er skadelig for dem som opererer innenfor lovens rammer.

Stort nettverk

Dommen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark politidistrikt og Økokrim rettet mot et nettverk som driver ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe over store deler av landet. Totalt er 52 personer involvert i dette nettverket, som Fiskeribladet tidligere har skrevet.

Etterforskningen har involvert flere politidistrikt og har resultert i flere titall siktelser som igjen har ført til forelegg, tilståelsesdommer, tiltalebeslutninger og domfellelser. Det vil bli ført flere saker for domstolene knyttet til ulovlig omsetning av kongekrabbe i løpet av året.

Dommen er ikke rettskraftig.